Kunbaracs akadálymentes honlapja

Kertészeti géptámogatás
date 2013-08-05

Kertészeti géptámogatás


Megjelent a 62/2013. (VII. 24.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2013. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről.
Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe a kertészeti ágazat technológiai színvonalának javítása érdekében környezetbarát (energiatakarékos), a 168/2013. (VII. 25.) Irányító Hatóság közleményében közzétett, a jogcím vonatkozásában lezárt gépkatalógusban meghatározott kódok alapján azonosítható kertészeti gépek és technológiai berendezések beszerzésére. Kizárólag azon kertészeti traktorok támogathatóak, amelyek teljesítménye legfeljebb 75 kW.
Támogatás igénybevételére jogosult az a mezőgazdasági termelő,
a) aki meghatározott mezőgazdasági tevékenységek közül a 01.1, 01.2, 01.3 vagy 01.5 alágazatba tartozó tevékenységet végez, és
b) akinek az 1. mellékletben feltüntetett kertészeti tevékenységet meghatározó standard fedezeti hozzájárulása (SFH) kódok alapján számított üzemmérete a támogatási kérelem benyújtási évében számított adatok alapján a 4 EUME kertészeti üzemméretet meghaladja.
Támogatás igénybevételére az előbbiek mellett az az ügyfél jogosult,
a) akinek a nyilatkozata alapján a 2013. évi 4 EUME kertészeti üzemméretét a 2013. évben benyújtott egységes területalapú támogatási kérelmében megjelölt hasznosítási kódok és területnagyság alátámasztják, vagy
b) aki a 2013. évben benyújtott egységes területalapú támogatási kérelemmel rendelkezik, de kizárólag a 2013. évben benyújtott egységes területalapú támogatási kérelem alapján nem tudja a nyilatkozata szerinti 2013. évi 4 EUME kertészeti üzemméretét alátámasztani, az a 2013. évben benyújtott egységes területalapú támogatási kérelmében kötelezően fel nem tüntethető kertészeti tevékenységek vonatkozásában a 2013. évi 4 EUME kertészeti üzemméretét a támogatási kérelemhez elektronikusan, szkennelt formában, a gép tárolási helye szerint illetékes kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága által kiállított, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) által rendszeresített formanyomtatványon (kormányhivatali igazolás) hitelt érdemlően igazolja, vagy
c) akinek a nyilatkozatát a 2013. évi 4 EUME kertészeti üzemméretről a 2013. évben benyújtott egységes területalapú támogatási kérelem hiányában a kormányhivatali igazolás alátámasztja.
Induló vállalkozás nagyértékű gépbeszerzésre támogatási kérelmet nem nyújthat be. Induló vállalkozás támogatás igénybevételére csak akkor jogosult, ha a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg tett nyilatkozatban vállalja, hogy az 1. mellékletben szereplő kertészeti tevékenységhez kapcsolódó SFH kódok alapján számított kertészeti üzemmérete legkésőbb a művelet megvalósítását követő első naptári évben eléri a 4 EUME üzemméretet, amelyet ettől az időponttól kezdve az üzemeltetési kötelezettség végéig köteles legalább fenntartani. A művelet megvalósítását követő első naptári évben számított kertészeti üzemméret az adott évi TERA adatok, illetve a kormányhivatali igazolás alapján kerül megállapításra.
A műveletet 2014. december 31-ig meg kell valósítani.
Az ügyfél a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított 6 hónapon belül köteles
a) az első kifizetési kérelmet benyújtani, és
b) a támogatási határozatban jóváhagyott támogatási összeg legalább 10%-ával elszámolni.
Az utolsó kifizetési kérelmet a művelet megvalósulását követő 3 hónapon belül, de legkésőbb 2015. január 31-ig be kell nyújtani.
Az ügyfél köteles:
a) a támogatott gépet rendeltetésszerűen, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával, a kertészeti tevékenysége keretében művelt területen vagy a gép tárolási helyén üzemeltetni (üzemeltetési kötelezettség),
b) a támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári év foglalkoztatotti átlaglétszámát – az önfoglalkoztatást is figyelembe véve – az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt legalább szinten tartani,
c) az üzemeltetési kötelezettség időtartamának egésze alatt, illetve induló vállalkozás esetén az üzemeltetési kötelezettség lejártáig a legalább 4 EUME kertészeti üzemméretet fenntartani.
Az üzemeltetési kötelezettség a támogatási határozat jogerőre emelkedésével kezdődik, és az utolsó kifizetési határozat jogerőre emelkedésétől számított öt évig áll fenn.
A nagyértékű gépbeszerzésre irányuló támogatási kérelem esetén kizárólag annak az ügyfélnek nyújtható támogatás, akinek a támogatási kérelmére az értékelés során adott pontszám a 2. mellékletben meghatározott szempontok alapján megadott összpontszámból legalább a 21 pontot eléri.
Egy ügyfél a támogatási kérelem benyújtási időszakban kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be, kivéve, ha a támogatási kérelme tárgyában hozott jogerős elutasító döntéssel rendelkezik, vagy a korábban benyújtott támogatási kérelmét legkésőbb az újabb támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg visszavonja.
A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül 2013. augusztus 15-én 8 órától forráskimerülésig, de legkésőbb 2013. október 18-án 18 óráig lehet benyújtani. A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton, szkennelés útján előállított olvasható formában kell csatolni a kérelemhez.
Az ügyfél a támogatási kérelem benyújtására szolgáló elektronikus felületre történő első belépést követő ötödik nap végéig szerkesztheti és nyújthatja be támogatási kérelmét. Amennyiben az ügyfél az öt napos időkorlátot túllépi, úgy a megkezdett támogatási kérelem tovább nem szerkeszthető és nem nyújtható be. Az öt nap leteltét követően új támogatási kérelem szerkeszthető és nyújtható be a belépést követő ötödik nap végéig.
Amennyiben az ügyfél bármely, jogszabály alapján a támogatási kérelméhez csatolandó nem kizárólag pontozást érintő dokumentumot a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nem vagy hiányosan nyújt be, a támogatási kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.
A támogatási kérelemben meg kell jelölni a gép üzembe helyezésének tervezett időpontját és a gép tárolásának helyét.
A támogatás mértéke a támogatási kérelem alapján jóváhagyott összes elszámolható kiadás 35%-a. A gépkatalógusban közzétett referenciaárat a rendelet szerinti támogatáshoz kapcsolódó beszerzés elszámolható kiadásai nem haladhatják meg.


Összeállította: Agócs Bernadett – ÚMVP tanácsadó
Tel: 30/ 298-2322, E-mail: agocs.bernadett@agrarkamara.hu

 

Csatolmány helye:  Gazdahírek