Kunbaracs akadálymentes honlapja

Anyatehéntartás támogatása
date 2011-03-24

Megjelent a 85/2010. (V.31.) MVH Közlemény a 2010-es támogatási évi termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás igénylésérõl, melynek feltételeit az alábbiakban foglaltam össze.

Támogatás az alábbi feltételeknek megfelelõ állatokra nyújtható:

§ háziasított szarvasmarhaféle;

§ nõivarú;

§ a támogatási kérelem postára adásának napján kora legalább 8 hónap;

§ hústípusú vagy kettõs hasznosítású típusba tartozik (ENAR-ba bejelentve);

§ olyan állományhoz tartozik, amelyben hústermelés céljából nevelnek borjakat;

§ a kötelezõ birtokon tartás alatt a termelõ tenyészetében van;

§ tenyészete igazoltan gümõkór-, brucellózis- és leukózismentes. A mentességnek már a kérelem benyújtásakor fenn kell állnia az állományban.

A támogatásra az a termelõ jogosult, aki/amely

§ az elõírt idõszakban az MVH által rendszeresített fõlapból és megfelelõ számú betétlapokból álló formanyomtatványt benyújtja, amennyiben a fõlap, illetve megfelelõ számú betétlap nem kerül együttesen benyújtásra, hiánypótlásnak nincs helye;

§ a kérelmén legalább 3 támogatható állatot jelent be;

§ a kérelmezett állatokat a támogatási kérelem postára adásának napjától kezdõdõen 6 hónapig folyamatosan a tenyészetében tartja;

§ gondoskodik a tenyészetében lévõ állatállományra vonatkozóan a 99/2002. (XI. 5.) FVM rendeletben foglaltak betartásáról;

§ gondoskodik a tenyészetében lévõ állatállományban az állattenyésztési törvényben foglaltak szerinti apaállat-használatról;

§ a támogatásra bejelentett állományában központi lajstromszámmal ellátott, támogatható fajtájú tenyészbikát, illetve mélyhûtött szaporítóanyagot használ;

§ a termékenyítéseket és fedeztetéseket, pároztatásokat és embrió átültetéseket, az elõírt bizonylatokon az MgSzH központi adatbázisába bejelentette és adatait a központi adatbázisban regisztrálták;

§ a kérelmezett állatai legalább 30%-ának van ellése a támogatási év (2010.01.01.-2010.12.31) során;

§ a kérelmezett állattól született borjak a közvetlenül a születést követõen, legalább egy hónapon keresztül az anyjukkal azonos tenyészetben találhatók;

§ a támogatás alapjául szolgáló állatai esetén, a birtokon tartás teljes ideje alatt az üszõk aránya legfeljebb 40%;

§ a támogatható állat tenyészetének tartója;

§ regisztrációs számmal rendelkezik, vagy legkésõbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejûleg regisztrációs szám megállapítására alkalmas kérelmet (G001) nyújt be;

§ rendelkezik érvényes bankszámlaszámmal, amely szerepel az ügyfél-nyilvántartási rendszerben;

§ regisztrációs száma szerepel a 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet szerinti nyilvántartásban;

§ a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerrõl szóló 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet szerint a 2009/2010-es kvótaévre vonatkozóan nem rendelkezett 120 000 kg-nál több tejkvótával

vagy

ha több, mint 120 000 kg tejkvótája volt a 2009/2010-es kvótaévre, akkor a támogatási kérelemben feltüntetett állatait tejtermelést nem folytató tenyészetben tartja, és vállalja, hogy azokat a továbbiakban tejtermelésre nem hasznosítja, valamint a kérelemben feltüntetett állatai 2009. április 1-jétõl nem állnak tejtermelési ellenõrzés alatt,

§ a támogatás kifizetésekor nem áll csõd-, felszámolási eljárás, vagy végelszámolás alatt, természetes személy mezõgazdasági termelõ esetén nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggõ végrehajtási eljárás alatt.

A támogatási kérelmet az MVH illetékes megyei Kirendeltségéhez kell benyújtani 2010. június 1. és 2010. július 31. között postai úton.

2010. július 31-e szombatra esik, így a következõ munkanap augusztus 2-án postára adott kérelem még határidõben benyújtott kérelemnek számít. Késedelmes benyújtás (augusztus 2. utáni postára adás) esetében az anyatehén támogatásának összege késedelmes munkanaponként 1 %-kal csökkentésre kerül. 25 naptári napon túli benyújtás minden esetben a 2010-es támogatási évre vonatkozóan az anyatehéntartás támogatásának elvesztésével jár.

Támogatási kérelemnek kizárólag a K10600/K10601 Fõlap és a K10602 Betétlap(ok) együttes beadása minõsül!

A tenyésztésben lévõ állomány gümõkor-, brucellózis- és leukózis-mentességérõl igazolást kell benyújtani a kérelem benyújtásával egyidejûleg. A hatósági állatorvos a K10600 fõlapon „5 Állatorvosi igazolás„ adatblokkban igazolja. Ha a termelõ a kérelmezett állatait több tenyészetben tartja és ezek eltérõ állatorvoshoz tartoznak, akkor a kérelemhez a K10605 állatorvosi igazolás pótlap csatolandó.

A K10600/K10601 támogatási kérelem egyben jogosultsági kérelemnek is minõsül, amennyiben a kérelmezett állatok száma nagyobb, mint a kérelmezõ egyéni támogatási felsõhatára. Az egyéni felsõhatár feletti jogosultságigényre (állatlétszámra) vonatkozóan nem kell külön kérelmet benyújtani.

Támogatási jogosultságot csak az a termelõ igényelhet, aki nem áll csõd-, felszámolási vagy végelszámolási, illetve természetes személy esetén végrehajtási eljárás alatt.

Azon termelõnek, aki támogatási jogosultsággal nem rendelkezik, a kérelemhez mellékelnie kell igazolást arról, hogy maga vagy a foglalkoztatottja rendelkezik:

1) legalább középfokú mezõgazdasági szakirányú végzettséggel,

2) legalább középfokú mezõgazdasági vállalkozó (OKJ 32 6201 02) szakképesítéssel,

3) ezüstkalászos gazda (OKJ 21 6201 01) szakképesítéssel,

4) aranykalászos gazda (OKJ 32 6201 01) szakképesítéssel,

5) 1)-4) alpontokban foglaltakkal egyenértékû, az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes valamely államban szerzett szakképesítéssel, vagy

6) a falugazdász által igazolt minimum 5 éves állattenyésztési gyakorlattal (K10612-es nyomtatvány).

 

 

További felvilágosítás, ingyenes segítség kérhetõ:

Agócs Bernadett – ÚMVP tanácsadó

Tel: 30/ 298-2322

 

Csatolmány helye:  Gazdahírek