Kunbaracs akadálymentes honlapja

Tájékoztató a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó támogatásról
date 2013-03-05

Tájékoztató a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő
diverzifikálásra nyújtandó támogatásról

 

A 129/2012. (XII. 17.) VM rendelet, a 35/2013. (II. 5.) MVH közlemény és az 5/2013. (I. 9.) IH közlemény szól az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó támogatások részletes feltételeiről.
A támogatás célja, hogy ösztönözze a mezőgazdaságból élők egyéb jövedelemtermelő, gazdálkodói és szolgáltató tevékenységeit, továbbá támogassa a helyben előállított termékek piacra vitelét. Támogatást lehet kérni többek között: könnyűipari fejlesztésekre, új technológiák bemutatására, mintaprojektek létrehozására, kézműves, szabadidős vagy megújuló energiaforrások használatához kapcsolódó tevékenységekre, szakértői, műszaki és kereskedelmi szolgáltatások bevezetésére.
Ügyfél őstermelő, vagy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti mikrovállalkozás, amely mezőgazdasági tevékenységet folytat.
Az az őstermelő és mikrovállalkozás jogosult nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó támogatás igénybevételére, akinek 2011. évben a mezőgazdasági tevékenységéből származó árbevétele a teljes árbevételének 50%-át meghaladta, és az éves nettó árbevétele vagy a mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
Mikrovállalkozás fogalmát a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény határozza meg:
„3. § (3) A KKV (kis- és középvállalkozás) kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
Támogatás az ügyfél által bejelentett vagy tervezett, nem mezőgazdasági tevékenységének megvalósítására vehető igénybe, úgy hogy a tervezett tevékenységnek legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásakor szerepelnie kell az ügyfél adóhatósághoz bejelentett tevékenységei között. Amennyiben a tervezett tevékenység működési engedélyhez kötött új tevékenység, ebben az esetben legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásakor szerepelnie kell az ügyfél tevékenységének a bejelentett tevékenységei között.
Amennyiben az ügyfél csak őstermelői minősítéssel rendelkezik, kizárólag falusi szálláshelyre, egyéb szálláshelyre, gyermek- és ifjúsági turizmushoz kapcsolódó szálláshely fejlesztésre, és agroturisztikai szolgáltató tevékenységre nyújthat be támogatási kérelmet.
Az ettől eltérő támogatott tevékenység esetén a támogatási kérelem benyújtásával vállalnia kell, hogy a támogatás jóváhagyását követően az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig mikrovállalkozást hoz létre.
Támogatható tevékenység: „nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás: olyan tevékenység fejlesztése, amely az ügyfél nem mezőgazdasági tevékenységéhez kapcsolódó jövedelemtermelő tevékenységeinek megvalósítását segíti elő”.
A rendelet csak az elszámolható kiadásokat, valamint a nem elszámolható kiadásokat sorolja fel a kettős finanszírozás elkerülése végett, valamint a nem támogatható tevékenységeket.
Az ügyfelek a projekt keretében építési tevékenységet, gépbeszerzést, kisléptékű infrastruktúra kiépítést, környezet és minőségbiztosítási rendszer létrehozását valósíthatják meg, valamint elszámolhatnak egyéb kiadást is.
Támogatás olyan, a támogatási rendelet 6. számú melléklete szerinti település bel- vagy külterületén, vagy a 7. számú melléklet szerinti település külterületén megvalósuló fejlesztéshez igényelhető, amely település bel- vagy külterületén az ügyfél a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában
– ha az ügyfél természetes személy - lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel,
– ha az ügyfél jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság- székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezik.
Ha a kérelem a 6. vagy 7. mellékletben szereplő települések közül több települést is érint, akkor az ügyfélnek valamely érintett településen vagy annak külterületén már a támogatási kérelem benyújtása időpontjában lakóhellyel, tartózkodási hellyel, székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel kell rendelkeznie.
Támogatási kérelem benyújtásának követelményei az ügyfél személyével szemben
- az ügyfélnek eleget kell tennie az MVH eljárási törvényben, a 23/2007. (IV.17.) FVM rendeletben és a támogatási rendeletben foglaltaknak;
- mikrovállalkozás ügyfél a támogatási kérelem benyújtásakor nem állhat csőd-, felszámolási eljárás, végelszámolás alatt; természetes személy ügyfél (őstermelő, egyéni vállalkozó) nem állhat gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt;
- az ügyfél nem állhat a SAPARD Program, az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program, a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv, ÚMVP, a Halászati Operatív Program, illetve a Nemzeti Diverzifikációs Program bármely intézkedése keretében nyújtott támogatásból való kizárás hatálya alatt;
- a támogatási kérelem benyújtását megelőzően a mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése és a turisztikai tevékenységek ösztönzése, valamint a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 144/2009. (XI. 6.) FVM rendelet 2. § c) (mikrovállalkozások támogatása) és d) (turizmus fejlesztése) pontjában meghatározott jogcímek keretében benyújtott támogatási határozatához kapcsolt utolsó kifizetési kérelmével elszámolt, az ahhoz kapcsolódó határozata jogerőre emelkedett, a beruházást lezárta;
- nem nyújthat be támogatási kérelmet az az ügyfél, akinek az előző pont szerinti jogcímekhez kapcsolódóan benyújtott támogatási kérelme vagy kifizetési kérelme alapján hozott döntések vonatkozásában bírósági eljárása van folyamatban.
A támogatás de minimis támogatásnak minősül. A jóváhagyott támogatásokra a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendeletet kell alkalmazni, tehát három pénzügyi év időszakában bármely vállalkozás részére odaítélt csekély összegű (de minimis) támogatás összege nem haladhatja meg a 200 000 eurót, erről az ügyfélnek kell nyilatkoznia a támogatási kérelem benyújtásakor.
Az igényelhető támogatás intenzitása:
- hátrányos helyzetű területen megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 65%-a, de legfeljebb 35 millió forint;
- egyéb területen megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 60%-a, de legfeljebb 35 millió forint.
A támogatási rendelet 3. melléklete szerinti ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztésre legfeljebb 10 millió forint támogatás nyújtható.
A támogatási rendelet 3. melléklete szerinti minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetésére legfeljebb 2,5 millió forint támogatás nyújtható.
A jóváhagyott elszámolható kiadások mértéke és aránya nem haladhatja meg:
- a Gépkatalógusban szereplő gépek, berendezések esetében a támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre álló időszak első napját megelőző napon hatályos Gépkatalógusban szereplő referenciaárat;
- az építési normagyűjteményben (ÉNGY) beazonosítható tételek vonatkozásában a támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre álló időszak első napját megelőző napon hatályos ÉNGY szerinti referenciaárat.
Ha a referenciaár az adott tétel esetében nem állapítható meg a Gépkatalógus vagy ÉNGY alapján, akkor az ügyfél köteles legalább két árajánlatot csatolni az elszámolni kívánt kiadásokról. A két árajánlatnak hasonló műszaki tartalommal kell rendelkeznie és az ügyfél kizárólag a nagyobb összeget tartalmazó árajánlat választását köteles indokolni.
Amennyiben az árajánlat a támogatási rendeletben meghatározott formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg, az elszámolni kívánt árajánlatos tételek vonatkozásában az ügyfél támogatásra nem jogosult.
Támogatási előleg egy támogatási kérelem vonatkozásában egyszeri alkalommal igénybe vehető. Az ügyfél által igényelt támogatási előleg mértéke a támogatási határozattal jóváhagyott támogatási összeg legfeljebb 30%-a lehet.
A támogatási előleg kifizetése iránti kérelmet az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon lehet benyújtani az első kifizetési kérelem benyújtását megelőzően az MVH-hoz.
Az ügyfél legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg köteles a támogatási előleggel elszámolni. Az előleg elszámoltnak minősül, ha a kifizetési kérelem alapján az MVH által jóváhagyott támogatási összeg az elszámolni kívánt előleg összegét fedezi.
A támogatási kérelmet az MVH által rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül az MVH-hoz lehet benyújtani 2013. február 15. 8:00 órától forráskimerülésig, de legkésőbb 2013. július 2. 18:00 óráig. 
Forráskimerülés esetén az Irányító Hatóság vezetője IH közleményben rendelkezik a támogatási kérelem benyújtási időszak lezárásáról
.
Az ügyfélkapun keresztül történő benyújtás során a támogatási kérelem formanyomtatványait a rendelkezésre bocsátott elektronikus felületen kell kitölteni, a csatolandó dokumentumokat pedig elektronikusan, szkennelés útján előállított formában (pl. pdf, jpg, doc) kell csatolni az elektronikus kérelemhez.
Egy ügyfél a támogatási kérelem benyújtási időszakban kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be, kivéve, ha a támogatási kérelme tárgyában hozott jogerős elutasító döntéssel rendelkezik, vagy a korábban benyújtott támogatási kérelmét legkésőbb az újabb támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg visszavonja.
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az ügyfél a meghatározott dokumentumok valamelyikét a kérelem benyújtására nyitva álló határidőn belül nem nyújtja be, vagy hiányosan nyújtja be, akkor hiánypótlásnak nincs helye (kivételt képez ez alól az őstermelői igazolvány betétlapja).
A támogatási kérelmet az MVH bírálja el a támogatási rendelet 1. és 2. mellékleteiben meghatározott értékelési táblázatok alapján végzett értékeléssel, benyújtási sorrend alapján.
Amennyiben az ügyfél által kérelmezett támogatás összege a 10 000 000 forintot nem haladja meg, akkor nem kötelező üzleti tervet benyújtania.
Az értékelés során – többek között - többlet pontra jogosult az őstermelő, a fiatal gazda, a munkahelyteremtés.
El kell utasítani a támogatási kérelmet, ha
a) a jóváhagyható támogatási összeg nem éri el az 1 000 000 forintot;
b) az 1. melléklet és 2. melléklet szerint meghatározott értékelési rendszer alapján a kérelemre adható pontszám együttesen nem éri el a maximum pontszám 60%-át; vagy
c) a részben helyt adó támogatási határozattal jóváhagyható összes elszámolható kiadás összege nem éri el a támogatási kérelemben megadott, tervezett összes elszámolni kívánt kiadás 30%-át.
Az MVH a támogatási kérelmeket adminisztratív úton teljes körűen ellenőrzi, és jogosult helyszíni ellenőrzés keretében is vizsgálatot folytatni.
2015. január 31-ig a támogatott műveletet meg kell valósítani, valamint az utolsó kifizetési kérelmet is eddig lehet benyújtani.


Összeállította: Agócs Bernadett – ÚMVP tanácsadó
Tel: 30/ 298-2322, E-mail: agocs.bernadett@agrarkamara.hu

 

Csatolmány helye:  Gazdahírek