Kunbaracs akadálymentes honlapja

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás
date 2012-07-10

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás

 

Megjelent a 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről.

A támogatás jellege, célterületei:
Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az ügyfél egy vagy több állattartó telepére vonatkozóan:
a) az állattartó telepen képződő trágya kezelését, tárolását, felhasználását szolgáló épített és beépített technológiai és infrastruktúra-beruházás megvalósítására (1. célterület);
b) az állati férőhelyek kialakítását, az állattartás és az állatszállítás minőségének javítását szolgáló épített és beépített technológia és infrastruktúra-beruházás megvalósítására (2. célterület);
c) jó minőségű takarmány előállítását, felhasználását, valamint a takarmányminőség megőrzését biztosító épített és beépített technológia és infrastruktúra-beruházás megvalósítására (3. célterület);
d) az állattartási tevékenységhez kapcsolódó munkafolyamatok elvégzésének minőségét javító épített és beépített technológia beruházások megvalósítására (4. célterület);
e) a telepi állat-egészségügyi helyzetet, és a nyomon követhetőséget javító, az állatbetegségek kialakulását és terjedését megelőző épített és beépített technológia beruházások megvalósítására (5. célterület).
Ugyanazon megvalósítási helyen több célterület is támogatható.
Az alábbi állatfajok támogathatóak: szarvasmarha, lófélék (ló, szamár, öszvér), sertés, juh és kecske, baromfi (pl. házityúk, pulyka, kacsa, lúd, gyöngytyúk) és egyéb madárfajok (galamb, strucc, emu), házi nyúl, méh.

A támogatás igénybevételének feltételei:
E rendelet alapján támogatás akkor vehető igénybe, ha az ügyfél:
a) a támogatási kérelem benyújtásakor igazolja, hogy mezőgazdasági üzemének mérete a 2011. teljes naptári évre számított átlag adatok alapján a 4 európai méretegységet (EUME) meghaladja,
b) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) által nyilvántartásba vett állattartó telepet működtet,
c) a beruházást állattartó telepen valósítja meg,
d) tagja valamely, a 9. mellékletben meghatározott szervezetnek,
e) az ÁTK I. jogcímhez, ÁTK II. jogcímhez, ÁTK III. jogcímhez, valamint a BaTeK jogcímhez kapcsolódóan nem rendelkezik helyt adó, vagy részben helyt adó támogatási határozattal vagy rendelkezik helyt adó, vagy részben helyt adó támogatási határozattal és
ea) a műveletet, az e rendelet szerinti támogatási kérelem benyújtásáig megkezdte és fejlesztési, vagy beruházási tevékenységre vonatkozóan már kifizetési kérelmet nyújtott be, vagy
eb) amelyhez kapcsolódóan, az e rendelet szerinti támogatási kérelem benyújtásáig nem nyújtott be kifizetési kérelmet és teljes bizonyítóerejű magánokiratba foglalt, visszavonhatatlan nyilatkozatában a támogatási határozatában megállapított támogatási összeg egészéről lemond, és
f) az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program egyes intézkedései esetén 2009. évben nyújtandó támogatási előleg fizetéséről szóló kormányrendelet alapján nem vett igénybe támogatási előleget, vagy ha igénybe vett, akkor arra vonatkozóan a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal (MVH) szemben a támogatási kérelem benyújtásakor tartozása nem áll fenn.
Az ügyfél köteles:
a) a szintentartási kötelezettségnek eleget tenni, (szintentartási kötelezettség: a művelet megvalósításától az üzemeltetési kötelezettség megszűnéséig a beruházással érintett állattartó telep állatlétszámának – az 1. melléklet alapján számított állategységben kifejezett – éves átlagos állatlétszámként való fenntartása);
b) ha tejtermelési célú szarvasmarhatartással és tehéntej-termeléssel foglalkozik az üzemeltetési kötelezettség megszűnéséig megfelelni a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló miniszteri rendeletben foglalt előírásoknak;
c) a szarvasmarha, sertés tartása esetén az egyes állatfajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló miniszteri rendelet (ENAR) előírásainak megfelelni;
d) az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 18. § (1) bekezdés b) pontja szerinti állomány-nyilvántartást és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 21. számú mellékletének GN 14, GN 15 számú nyomtatványa szerinti legeltetési és állatállomány-változási nyilvántartást vezetni;
e) az utolsó kifizetési kérelem benyújtása előtt az EMVA társfinanszírozásában megvalósuló Program keretében szervezett kötelező képzésen részt venni.
Az ügyfél a szintentartási kötelezettségének bértartás útján is eleget tehet.
Az ügyfél köteles a támogatott műveletet legkésőbb 2015. január 31. napjáig megvalósítani.

A támogatás mértéke:
Az épített és beépített technológia beruházás tevékenységre és az 1–3. célterület tekintetében a telepi infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos tevékenységre igényelhető támogatás mértéke:
a) a beruházás építési normagyűjtemény és gépkatalógus szerinti referenciaárának vagy a meghatározott árajánlat értékének legfeljebb 40%-a;
b) KAT-területen vagy NATURA 2000 területen megvalósuló beruházás esetén a beruházás építési normagyűjtemény és gépkatalógus szerinti referenciaárának vagy a meghatározott árajánlat értékének legfeljebb 50%-a;
c) ha az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, a beruházás építési normagyűjtemény és gépkatalógus szerinti referenciaárának vagy a meghatározott árajánlat értékének legfeljebb 50%-a;
d) ha az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, és a beruházás KAT-területen vagy NATURA 2000 területen valósul meg, a beruházás építési normagyűjtemény és gépkatalógus szerinti referenciaárának vagy a meghatározott árajánlat értékének legfeljebb 60%-a.

A megvalósítás helye szerinti telepi infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos tevékenységre elszámolható kiadások nem haladhatják meg megvalósítási helyenként az egyéb elszámolható kiadások nélkül számított elszámolható kiadás 30%-át.
A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 31. § (1) bekezdés szerinti összeg nem lehet több mint az egyes megvalósítási helyek vonatkozásában a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 31. § (1) bekezdés szerinti kiadások nélkül számított jóváhagyott kiadásainak 12%-a. A támogatási határozatban szereplő összes megvalósítási hely vonatkozásában az egyéb elszámolható kiadás legfeljebb 10 millió forint lehet.
Egy célterületre vonatkozóan támogatás csak olyan beruházásra vehető igénybe, amely tartalmaz az épített és beépített technológia beruházás tevékenységhez tartozó támogatási egységet.
A támogatási és a kifizetési kérelemhez kapcsolódó elszámolás az építési normagyűjteményben, illetve a gépkatalógusban szereplő tételek azonosítója szerint történik. A tételhez tartozó elszámolható kiadás nem haladhatja meg az építési normagyűjteményben vagy a gépkatalógusban szereplő referenciaárat. Ha az elszámolási tételek nem sorolhatóak be az építési normagyűjtemény vagy a gépkatalógus tételazonosítói szerint, akkor az ügyfélnek legalább két, hasonló műszaki tartalommal rendelkező árajánlatot kell támogatási kérelméhez csatolni, és az ezek közül elfogadni kívánt magasabb összegű árajánlat választásának indoklását szükséges mellékelni.
Az egyes célterületeken az alábbi tevékenységek valósíthatók meg:
a) épített és beépített technológia beruházás tevékenység, amely beazonosítható a 4–8. mellékletben célterületenként meghatározott támogatási egység valamelyikével, és megfelel ugyanezen mellékletekben meghatározott elvárt műszaki tartalomnak;
b) telepi infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos tevékenység, amely beazonosítható a 4–6. mellékletben célterületenként meghatározott támogatási egység valamelyikével;
c) a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 31. §-a szerinti egyéb elszámolható kiadások.
Az 1–3. célterület esetében a következő tevékenységek valósíthatók meg:
a) épített és beépített technológia beruházás,
b) infrastruktúra-fejlesztés,
c) a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 31. §-a szerinti egyéb elszámolható kiadások.
A 4. és 5. célterület esetében a következő tevékenységek valósíthatók meg:
a) épített és beépített technológia beruházás,
b) a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 31. §-a szerinti egyéb elszámolható kiadások.

A támogatási kérelem benyújtása
A támogatási kérelmet 2012. augusztus 1. és 2012. augusztus 31. között lehet benyújtani az MVH ügyfél lakóhelye, vagy székhelye szerint illetékes megyei kirendeltségére az MVH honlapján közleményben közzétett formanyomtatványon.
E rendelet alapján ugyanazon ügyfél egy támogatási kérelem benyújtási időszakban kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be.
Ha az ügyfél a rendeletben meghatározott bármely dokumentumot a kérelem benyújtására nyitva álló határidőn belül nem nyújtja be vagy hiányosan nyújtja be, hiánypótlásnak nincs helye, és amennyiben annak a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvényben foglalt feltételei fennállnak, a kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

A támogatási kérelemhez mellékelni kell, az ügyfél által kiállított dokumentumok esetében eredeti példányban, a további dokumentumok tekintetében eltérő rendelkezés hiányában egyszerű másolatban:
a) az értékelési szempontokhoz a 2. és 3. mellékletben meghatározott dokumentumokat;
b) ingatlan-nyilvántartási térképmásolatot, amelyen a beruházással érintett megvalósítási helyet feltüntetik és megjelölik a beruházással érintett objektumot, illetve területet;
c) az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon a NÉBIH által kiadott igazolást az állattartó telep nyilvántartásba vételéről;
d) az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett formanyomtatvány szerinti igazolást a szakmai szervezeti tagságról;
e) a bértartó ügyfél esetén az állat tulajdonosának az e rendelet alapján fennálló kötelezettségekre vonatkozó nyilatkozatát MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon;
f) az épített és beépített technológiai beruházás, és a telepi infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos tevékenység esetén a támogatási kérelemben megadott, ÉNGY alapján készített költség főösszesítő szerinti költségvetést;
g) a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló miniszteri rendelet szerinti egyedi blokktérképet, amelyen be kell jelölni a beruházással érintett megvalósítási helyet;
h) ha az ügyfél őstermelő, akkor a 2012. évre érvényesített őstermelői igazolvány másolatát;
i) a 15 millió forint alatti támogatási igényű támogatási kérelmek esetében a kérelem benyújtására rendszeresített formanyomtatványon pénzügyi tervet;
j) a 15 millió forint vagy azt meghaladó támogatási igényű támogatási kérelmek esetében a kérelem benyújtására rendszeresített formanyomtatványon pénzügyi tervet és üzleti tervet;
k) a kizárólag az 1. célterületre irányuló beruházás esetén csak pénzügyi tervet;
l) méretarányos telep-, vagy megvalósítási helyrajzot, amely felülnézetben mutatja a telepet, az ott lévő, és a támogatás keretében megvalósuló épületek, létesítmények elhelyezkedését; a teleprajzon továbbá meg kell jelölni a meglévő és a támogatás keretében megvalósuló infrastrukturális beruházás elhelyezkedését, útépítés esetén annak nyomvonalát, hosszát és szélességét;
m) a l) pont szerinti helyrajzhoz mellékelni kell az ügyfél nyilatkozatát az MVH által rendszeresített formanyomtatványon, amely tartalmazza az adott épületekhez, létesítményekhez kapcsolódó, az egyes támogatási kérelem benyújtási időszakokban, illetve programokban megvalósított és megvalósuló beruházásokat, valamint az ÁTK rendelet és a BaTeK rendelet alapján benyújtott, jóváhagyott támogatások esetén a támogatási egység kódját;
n) építési engedélyköteles beruházás esetében a jogerős építési engedély hiteles másolatát a hozzá tartozó záradékolt tervdokumentáció másolatával együtt, vagy az építési engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot és az építési hatósághoz benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentáció másolatát;
o) nem építési engedélyköteles beruházás esetén az építészeti-műszaki tervdokumentációt és annak szakhatósági igazolását, hogy a beruházás nem engedélyköteles;
p) építéssel nem járó beruházás esetében műszaki leírást és dokumentációt;
q) vízjogi engedélyköteles beruházás esetén a vízjogi létesítési engedélyt, vagy a vízjogi engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot.

A felújításra, korszerűsítésére irányuló beruházás az előzetes helyszíni szemlét megelőzően nem kezdhető meg.
A támogatási kérelemben meg kell adni az 1. melléklet szerint számított telepi állatlétszámot.
A támogatási kérelem az érdemi határozat jogerőre emelkedéséig bármely időpontban részben vagy egészben visszavonható. A támogatási kérelem részleges visszavonása kizárólag támogatási egységre, a hozzá kapcsolódó mennyiségre, és összegre vonatkozhat.

A támogatási kérelem elbírálása:
A támogatási kérelmet az MVH az e rendeletben meghatározott feltételek szerint bírálja el, támogatási határozatát a 2–3. mellékletben meghatározott pontozási rendszer alapján végzett értékeléssel és a 2007. évi XVII. törvény 32. § (1) bekezdés c) pontja szerinti rangsor állításával hozza meg.
A bírálat alapján létrejött pontegyenlőség esetén a rangsorban előnyt élvez az a támogatási kérelem, amelyet korábban nyújtottak be.

Kifizetési kérelem:
A kifizetési kérelmet évente február 1. és május 31., valamint augusztus 1. és december 31. között lehet az ügyfél lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes MVH kirendeltségre benyújtani.
Az ügyfél a támogatási határozat közlésétől számított hat hónapon belül köteles a támogatási határozatban jóváhagyott – és a támogatási határozattal jóváhagyott egyéb elszámolható kiadások összegével csökkentett – támogatási összeg legalább 10%-ával elszámolni.
Az ügyfél a támogatás igénybevételére vonatkozó ugyanazon jóváhagyó támogatási határozat alapján az első kifizetési kérelem benyújtását követően három havonta nyújthat be olyan kifizetési kérelmet, – az utolsó kifizetési kérelem kivételével, – melyben legalább a támogatási összeg 10%-a elszámolásra kerül és az utolsó kifizetési kérelmet és hozzá kapcsolódóan a jogerős használatba vételi engedély hiteles másolatát legkésőbb 2015. január 31. napjáig köteles benyújtani.
Ha a beruházás KAT-területen vagy NATURA 2000 területen valósul meg, az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell a környezetvédelmi hatóság eredeti igazolását arról, hogy a beruházás megfelel a környezetvédelmi követelményeknek, és egyben biztosítja a környezet fenntarthatóságát.


Összeállította: Agócs Bernadett – ÚMVP tanácsadó
Tel: 30/ 298-2322, E-mail: agocs.bernadett@agrarkamara.hu

 

Csatolmány helye:  Gazdahírek