Kunbaracs akadálymentes honlapja

Tájékoztató a kérődző szerkezetátalakítási nemzeti programról
date 2012-03-20

Tájékoztató a kérődző szerkezetátalakítási nemzeti programról

Megjelent a 22/2012. (III. 9.) VM rendelet a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról. A szerkezetátalakítási programban – az őt megillető referencia-állatállomány mértékéig – csak az a termelő vehet részt, aki 2012. május 15-ig részvételi szándékáról az egységes kérelem keretében nyilatkozik.A nyilatkozaton túl a termelőnek az egységes kérelemben meg kell jelölnie, hogy mekkora anyatehén-, hízottbika-, illetve anyajuhállomány figyelembevételével kíván részt venni a programban, továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy ismeri a szerkezetátalakítási programban való részvétel feltételeit, és meg kell jelölnie az általa a tárgyévben teljesíteni kívánt feltételt.A szerkezetátalakítási programban részt vehet az az ügyfél is, aki felszámolási, végelszámolási vagy adósságrendezési eljárás alatt áll feltéve, hogy a rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.A szerkezetátalakítási programban résztvevő ügyfél a támogatási időszak teljes időtartama alatt köteles

a) naptári évente az EMGA-ból finanszírozott egységes területalapú támogatást (SAPS) igénybe venni, és

b) 2012-től kezdődően évente az egységes kérelem keretében nyilatkozni arról, hogy a tárgyévben a szerkezetátalakítási program alábbi nemzeti feltételei közül melyiket és milyen módon kívánja teljesíteni

:ba) a referencia anyatehén-, hízottbika- és anyajuh állományt alapul véve minden 80 ÁE-e után egy fő teljes munkaidőben történő foglalkoztatása, vagy naptári évente 2080 munkaóra elismert élőmunka ráfordítás biztosítása;

bb) az előző gazdasági év elismert tevékenységéből származó árbevétel tíz százalékának megfelelő összeg beruházásra, beruházásokra, vagy azok részteljesítésére történő fordítása úgy, hogy a beruházást, beruházásokat vagy azok részteljesítését – a megfelelő bizonylattal alátámasztva – legkésőbb a következő év február 14-ig befejezik;

bc) az ügyfél vagy alkalmazottja, családi gazdaság esetén annak valamely tagja által egy, a kérelem benyújtása után kezdődő, vagy már a kérelem benyújtását megelőzően megkezdett szakmai továbbképzésen való részvétel, és annak a képzés követelményeinek megfelelő – a kérelem benyújtását követően, de legkésőbb a következő év február 14-ig történő – befejezése, illetve az egy évnél hosszabb képzési idővel rendelkező képzések esetében a legutolsó, a kérelem benyújtását követően lezárt félév teljesítése

;c) 2013-tól kezdődően évente február 15-ig a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett nyomtatványon a személyi azonosításhoz szükséges adatokon túl nyilatkozni a megelőző naptári évre vállalt kötelezettség teljesítéséről és annak módjáról.

A választott kötelezettség módosítására a támogatással érintett tárgyév vonatkozásában az adott év december 31. napjáig van lehetőség. A módosítás iránti kérelmet az MVH által erre rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani.Az ügyfélnek a referencia állatállománya alapján végzett számítással meghatározottan, a törtrészek figyelembevételével, arányosan kell az éves kötelezettséget teljesítenie.

Az ügyfél az árbevételhez viszonyított beruházással kapcsolatos nyilatkozatát saját nevére szóló érvényes számla, teljesítési igazolás, használatbavételi engedély, adásvételi szerződés, a mindenkori hatályos vonatkozó, a haszonállatok nyilvántartásának szabályait meghatározó rendeletnek megfelelő nyilvántartás, vagy egyéb közokirat alapján teheti meg, amelyeket köteles az adózás rendjére vonatkozó jogszabályoknak megfelelő ideig megőrizni, és az ellenőrzés alkalmával azt bemutatni. Amennyiben az ügyfél a beruházásról, illetve annak részteljesítéséről szóló fenti igazoló dokumentumokat nem tudja bemutatni, akkor azt a jogkövetkezmények szempontjából úgy kell tekinteni, hogy az ügyfél az érintett naptári év vonatkozásában nem teljesítette a beruházási kötelezettségét.

Amennyiben az ügyfél alkalmazottja vesz részt a képzésen vagy képzéseken, úgy annak vagy azoknak a befejezése akkor tekinthető a szerkezetátalakítási program szerinti teljesítésnek, ha az alkalmazott a képzés vagy képzések indulása és befejezése között folyamatosan az ügyfél alkalmazásában állt. Az ügyfél a képzésen vagy képzéseken résztvevők számát úgy határozza meg, hogy a referencia anyatehén-, hízottbika-, illetve anyajuh állományt alapul véve minden megkezdett 300 ÁE-e után egy befejezett képzést teljesít.

A szerkezetátalakítási program alapján vállalt foglalkoztatási és beruházási kötelezettségek nem teljesítése vagy csak részleges teljesítése esetén, valamint a szakmai továbbképzési kötelezettség nem teljesítése esetén nem teljesítési bírságot határoz meg.

Az ügyfelet megillető kérődző szerkezetátalakítási támogatási jogosultságokat az MVH az ügyfél által 2012-ben az egységes kérelem keretében tett nyilatkozata alapján jogosultság-típusonként külön-külön állapítja meg

.Az ügyfél az őt megillető különleges támogatást 2013-tól kezdődően az egységes kérelem keretében kérelmezheti. Amennyiben nem kérelmezi, azt úgy kell tekinteni, hogy az adott évtől kezdődően a termelő az érintett rész vonatkozásában véglegesen és visszavonhatatlanul kilépett a szerkezetátalakítási programból.

Az ügyfél a szerkezetátalakítási programba való bejelentkezés évét követő évek vonatkozásában, a tárgyévet megelőző év december 31-ig jogkövetkezmény alkalmazása nélkül egészben vagy részben, de az érintett rész vonatkozásában véglegesen és visszavonhatatlanul, közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban tett nyilatkozattal kiléphet a szerkezetátalakítási programból.

A szerkezetátalakítási támogatási jogosultság tárgyév január 1-jei határidővel hatályos átruházása alapján az átírási kérelmet kizárólag február 1. és április 1. közötti időszakban lehet benyújtani.

A szerkezetátalakítási támogatási jogosultság átruházása esetén az átvevő általi teljesítés megállapításánál figyelembe kell venni az átadó által az átírási kérelem benyújtási időpontjáig teljesített és igazolt árbevételre, valamint foglalkoztatásra vonatkozó, a szerkezetátalakítási programban előírt feltételeket.

Öröklés és jogutódlás esetén az átírási kérelmet az örökös vagy a jogutód az MVH által rendszeresített nyomtatványon is benyújthatja. Amennyiben a hagyatékátadó végzésben haszonélvezeti jogosult kerül megállapításra, az örökösnek és a haszonélvezeti jog jogosultjának közösen kell benyújtania az átírási kérelmet.

A kérelemhez mellékelni kell a jogutódlást alátámasztó jogerős döntés másolatát, amely rendelkezik a szerkezetátalakítási támogatási jogosultságról és kifizetetlen támogatási összeg esetén a szerkezetátalakítási támogatási jogosultság alapján járó támogatásról. Szétválásos jogutódlás esetén csatolni kell a szétválási szerződést, amely rendelkezik a szerkezetátalakítási támogatási jogosultságról és kifizetetlen támogatási összeg esetén a szerkezetátalakítási támogatási jogosultság alapján járó támogatásról

.A juhtartó vagy húsmarhatartó szerkezetátalakítási programba történő bejelentkezését megelőző elhalálozása esetében a referencia állatállományát a hagyatékátadó végzés szerinti örökös referencia állatállományának kell tekinteni.

Az MVH a támogatási jogosultság alapján megállapított támogatás kifizetését követően ellenőrzést végez a teljesülését illetően. Az ellenőrzés kiterjed a szerkezetátalakítási programban résztvevő valamennyi ügyfél 10%-ára.

Összeállította: Agócs Bernadett – ÚMVP tanácsadó

E-mail: agocs.bernadett@agrarkamara.hu

Tel: 30/ 298-2322
Csatolmány helye:  Gazdahírek