Kunbaracs akadálymentes honlapja

Tejágazat állatjóléti támogatása
date 2011-03-25

Tejágazat állatjóléti támogatása


A 18/2011. (III. 9.) VM rendelet szól az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás részletes feltételeiről. A 36/2011. (III.22.) MVH közleménye tartalmazza a támogatási kérelem dokumentumait.
Az állattartó által a TIR-ben nyilvántartott tenyészetéhez tartozó tartási helyeken tartott nőivarú, tejtermelő szarvasmarhák után gazdálkodási évente ÁE-enként meghatározott mértékű támogatás vehető igénybe, amennyiben az állattartó a rendeletben meghatározott kötelezettséget vállal és annak eleget tesz.
A támogatás alaptámogatásból és kiegészítő támogatásokból áll. Az alaptámogatás esetén a kötelezettségek mindegyikét vállalni kell. Kiegészítő támogatás kizárólag az alaptámogatással együtt igényelhető. Az alaptámogatáshoz a kiegészítő támogatások egymástól függetlenül igényelhetők, azonban a kiegészítő támogatások igénybevétele nem kötelező.
A támogatásra jogosult köteles a vállalt, a támogatási rendeletben meghatározott kötelezettségeket a teljes támogatási időszak alatt betartani.
Támogatás illeti meg az állattartót a kötelezettségek betartása miatt keletkező ügyleti költségek megtérítésére. Az állattartó az ügyleti költségek megtérítésének igénybevételét a támogatási kérelmében jelezheti, és az adott évi kifizetési kérelem benyújtásával igényelheti. Mivel az első évben a támogatási kérelem és a kifizetési kérelem együttesen kerül benyújtásra, egy alkalommal kell jelezni az ügyleti költség megtérítésének igényét.
A támogatás igénybevételének általános feltételei:
Támogatásra az állattartó akkor jogosult, ha
a) a TIR-ben nyilvántartott tenyészetéhez tartozó tartási helyeken az ENAR-ban nyilvántartott támogatható állatot tart és
b) rendelkezik a tartási helyek szerint területileg illetékes Megyei Kormányhivatal Állategészségügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági Igazgatóságának hatósági bizonyítványával arról, hogy a tartási helyek maradéktalanul megfelelnek a hatályban lévő állatjóléti előírásoknak.
A támogatásra jogosultnak a teljes támogatási időszak alatt be kell tartania:
a) az 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 1. számú mellékletében foglalt, „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartására vonatkozó előírásokat és
b) a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 81/2009. (VII. 10.) FVM rendeletben foglalt követelményeket.
Alaptámogatások kötelezettségvállalásának köre:
1. az állatsűrűségre vonatkozó kötelezettség
A támogatásra jogosult által a tartási helyen négyzetméterenként maximálisan 0,24 ÁE tartható, ami ÁE-ként 4,17 m2 férőhelyigénynek felel meg.
2. a gondozói felügyeletre vonatkozó kötelezettség
A támogatásra jogosult köteles az istállóban és a nyitott állattartó létesítményben tartott tejtermelő szarvasmarhákat naponta legalább két alkalommal ellenőrizni kell, és erről telepi munkanaplót vezetni.
3. a kockázatkezelésre vonatkozó kötelezettség
A támogatásra jogosult köteles rendelkezni az ellátó állatorvos által ellenjegyzett biztonsági tervvel.
A biztonsági tervnek ki kell terjednie:
a) az adott tartási helyen az állatjólétet veszélyeztető tényezőkre, valamint
b) a tartási hely környezetéből,
c) a gépek, berendezések üzemeltetéséből,
d) az eszközök használatából, valamint
e) a tejtermelő szarvasmarhák gondozását végző személyek egészségügyi és higiéniás körülményeiből származó állatvédelmi kockázatok csökkentéséhez vagy elkerüléséhez szükséges intézkedésekre.
A támogatásra jogosult köteles a biztonsági tervet gazdálkodási évenként felülvizsgálni és szükség szerint aktualizálni. A támogatásra jogosult köteles a tartási helyen a tejtermelő szarvasmarha gondozását végző minden személlyel a mindenkori biztonsági terv tartalmát az alkalmazáshoz szükséges mértékben megismertetni. A biztonsági tervhez kapcsolódó elméleti és gyakorlati oktatásról jelenléti ívet kell felvenni.
4. a fejési technológiára és a preventív beavatkozásokra vonatkozó kötelezettség
A támogatásra jogosult köteles a tartási helyen tartott nőivarú tejtermelő szarvasmarháknak csülökápolást biztosítani: félévente körmölést, negyedévente lábfürösztést végezni, ezeket a telepi munkanaplóban rögzíteni kell.
A támogatásra jogosult tartási helyenként köteles fejési szabályzatot készíteni, és azt a tartási helyen őrizni, továbbá a tartási helyen a tejtermelő szarvasmarha gondozását végző minden személlyel az alkalmazáshoz szükséges mértékben megismertetni. A fejési szabályzathoz kapcsolódó elméleti és gyakorlati oktatásról jelenléti ívet kell felvenni. A támogatásra jogosult - napi rendszerességgel - köteles a fejési munkafolyamatokról munkanaplót vezetni, és azt a tartási helyen őrizni.
Kiegészítő támogatások kötelezettségvállalásának köre:
1. a paraziták elleni védekezésre vonatkozó kötelezettség
A támogatásra jogosult köteles a külső és belső paraziták ellen védekezni, valamint a telepre vonatkozóan rovarmentesítési programot megvalósítani.
2. a természetes körülmények biztosítására vonatkozó kötelezettség
Az állattartó a legeltetési időszakban a legeltetett támogatható állatok átlaglétszáma után jogosult támogatásra, ha legfeljebb 1,8 ÁE/ha mértékű terhelésig folytat legeltetést (legeltetési időszak minden napján ennek teljesülnie kell). A legeltetésről a támogatásra jogosultnak tartási helyenként gazdálkodási évenként legeltetési naplót kell vezetnie.
Az állattartónak a területek vonatkozásában legalább az aktuális kifizetési kérelem évére használati joggal kell rendelkeznie.
3. a takarmányozásra vonatkozó kötelezettség
A támogatásra jogosult köteles a tartási helyen található állomány számára
a) a kérődzők vízszükségletének megfelelő vízhez való korlátlan és folyamatos hozzáférést biztosítani, valamint
b) olyan takarmányozási recepturával kell rendelkezni, amely biztosítja a tejtermelő tehén táplálóanyag szükségletnek megfelelő beltartalmi összetevőjű és mennyiségű takarmányt
A támogatásra jogosult köteles a tartási helyen a tejtermelő szarvasmarha gondozását végző minden személlyel a takarmányozási receptúra tartalmát az alkalmazáshoz szükséges mértékben megismertetni. A takarmányozási receptúrához kapcsolódó elméleti és gyakorlati oktatásról jelenléti ívet kell felvenni
A támogatásra jogosult köteles a tartási helyen tartott tejtermelő szarvasmarháknak - az életkori sajátosságnak megfelelően - a támogatási időszakot megelőző hónapra vonatkozó takarmányozási dokumentációban rögzítetthez képest ÁE-ként napi 1 kg többlet szénát biztosítani.
A támogatási kérelem benyújtása:
A támogatási kérelmet 2011. április 1. és április 30. között lehet benyújtania az MVH-nak az állattartó székhelye vagy lakóhelye szerint illetékes megyei kirendeltségéhez az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon, postai úton tértivevényesen.
A benyújtási időszak utolsó napja (2011. április 30.) és az azt követő nap (2011. május 1.) munkaszüneti napok, ezért a kifizetési kérelmek legkésőbb 2011. május 2-án adhatók postára. A benyújtás napja a borítékon szereplő postai bélyegző dátuma.
A támogatási kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:
• a Megyei Kormányhivatal Állategészségügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági Igazgatósága által kiállított hatósági bizonyítványt arról, hogy a tartási hely maradéktalanul megfelel a hatályban lévő állatjóléti előírásoknak;
• a támogatási kérelem pontozásához szükséges dokumentumokat (pl. agrár-végzettséget igazoló dokumentumok, Tej Terméktanács vagy elismert tenyésztőszervezet igazolása, termelői csoport igazolása, szaktanácsadóval kötött szerződés egyszerű másolata);
• közös tartás esetén a közös tartásban résztvevő, de a rendelet alapján támogatási kérelmet be nem nyújtó állattartók nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező által a támogatási kérelmen feltüntetett terület a kérelmező használatában van.
A támogatási kérelem elbírálása:
A támogatási kérelmeket az MVH pontrendszer alapulvételével, rangsor állításával bírálja el.
A kifizetési kérelem benyújtása:
A támogatási kérelem magában foglalja az első kifizetési kérelmet is. A további kifizetési kérelmeket évente, szeptember 1. és szeptember 30. között lehet benyújtani az MVH Központ által rendszeresített formanyomtatványon, az MVH-nak a támogatásra jogosult lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes megyei kirendeltséghez.
A 2011. évben benyújtott kérelmek tekintetében a kifizetés alapjául szolgáló gazdálkodási év a 2011. május 1. és 2011. október 31. közötti időszak.
A támogatás folyósítása:
A támogatás évente egy összegben történő folyósítása a kifizetési kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozatban foglaltak alapján forintban történik.
Az adott évi támogatási összeg a jogcímre vonatkozó adminisztratív ellenőrzések, a keresztellenőrzések és a helyszíni ellenőrzések lefolytatása után kerül kifizetésre.
Amennyiben a támogatásra jogosult az adott évben nem nyújt be kifizetési kérelmet, úgy arra az évre vonatkozóan nem részesül kifizetésben, a vállalt kötelezettségei azonban az adott évben is fennállnak, amelyek betartását az MVH helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálhatja.

Összeállította: Agócs Bernadett – ÚMVP tanácsadó
Tel: 30/ 298-2322
E-mail: agocs.bernadett@agrarkamara.hu

Csatolmány helye:  Gazdahírek