Kunbaracs akadálymentes honlapja

MPA-2011-KKV
date 2011-03-11

Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása (MPA-2011-KKV)

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására

A pályázat kódjele: MPA-2011-KKVA foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 18. §-a, továbbá a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból (a továbbiakban: MPA) foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 18. és 18/A. §-ai alapján - az MPA foglalkoztatási alaprész 2011. évi központi keretéből - a Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)

pályázatot hirdet a mikro-, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban: KKV) munka-helyteremtő beruházásainak támogatására.

A pályázati program alapján - kizárólag a Munkaerőpiaci Alapból - 5,0 milliárd Ft támo gatási keretösszeg áll a pályázók rendelkezésére. Ezen keretösszegből - amely egyben több ezer, már meglévő munkahely megőrzését is segíti - mintegy 2700 új munkahely létesíthető.

A pályázat célja: a Nemzeti Együttműködés Programjában meghatározottak szerint a gazdaság talpra állításához való hozzájárulás, a KKV-k fejlődésének, piaci pozíciójának megerősítése és versenyképességének növelése, ezen vállalkozásoknál az új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások támogatása, többlettámogatás biztosítása az ország gazdasági, tár-sadalmi és munkaerőpiaci szempontból kedvezőtlen helyzetű térségeiben; a hátrányos helyzetű munkavállalók, ezen belül az álláskeresők foglalkoztatásának ösztönzése, a területi kiegyenlítő folyamatok elősegítése és a foglalkoztatás regionális különbségeinek mérséklése.

A támogatás jogcíme: A Rendelet 18. § (1) bekezdése alapján regionális beruházáshoz kapcsolódó munkahelyteremtő támogatás, amely az Európai Közösséget létrehozó szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 1. sz. melléklete szerinti „L. Beruházáshoz nyújtott támogatás az 1628/2006/EK bizottsági rendelet alapján” támogatási kategóriának felel meg.

A pályázók köre: A pályázaton kizárólag az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén székhellyel rendelkező KKV -k vehetnek részt, amelyeknek Magyarországon telephelyük van, az alábbi jogszabályok szerint:
• a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerinti gazdasági társaságok,
• a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 70. §-a szerinti egyes jogi személyek vállalatai,
• az állami vállalatokról szóló 1977. évi VI. törvény szerinti szervezetek,
• a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi kép-viseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény szerinti fióktelepek,
• a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény szerinti szövetkezetek,
• az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény szerinti vál-lalkozók.
Nem vehet részt a pályázaton
• az a szervezet/vállalkozás
 amely csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás vagy adósságrendezési eljá-rás alatt áll,
 amely a pályázatban feltüntetett beruházását a pályázat benyújtását megelőzően megkezdte,
 amelynek lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, kivéve, ha számára a hatóság fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
 amely az MPA foglalkoztatási alaprészéből korábbi években igénybevett munka-helyteremtő támogatásból adódó kötelezettségét megszegve még nem számolt el,
 amely az MPA-ból a pályázat benyújtásának hónapját megelőző három évben a pályázatban megjelölt beruházáshoz munkahelyteremtő beruházási támogatásban részesült,
 amely az MPA-ból a pályázat benyújtásának hónapját megelőző három évben el-nyert munkahelyteremtő támogatásokkal kapcsolatos kötelezettségeit határidőre nem teljesítette,
 amely nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában meghatározott feltételeinek, illetőleg ezen feltételek teljesülésének igazolására nem, vagy nem a külön jogszabályban meghatározott módon kerül sor,
 amely a pályázat benyújtását megelőző féléves időszakban a beruházás helye szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal kiemelt hatáskörrel rendelkező munkaügyi központja (a továbbiakban: munkaügyi központ) illetékességi területén a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 94/A-94/G. §-a szerinti csoportos létszámcsökkentést hajtott végre, vagy a pályázat benyújtásának időpontjában ilyen eljárást megkezdett, és azt nem kívánja megszüntetni.


Pályázni csak olyan beruházással lehet az ország bármely településéből, amely esetében a pályázó:
a beruházást legkésőbb 2011. november 30-ig befejezi, és a támogatás kifizetésére vonatkozó elszámolását benyújtja (ez a feltétel új épület, épületrész építésére vonatkozóan is érvényes),
• a beruházásban érintett telephelyen legalább 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet (a részmunkaidőben foglalkoztatottak a teljes munkaidőben foglalkoztatottak arányos tört részének felelnek meg),
• építési beruházás esetén rendelkezik a beruházáshoz szükséges elvi hatósági engedé-lyekkel (a jogerős hatósági engedély a hatósági szerződés megkötésének feltétele),
• a támogatás iránti pályázatát a beruházás megkezdése előtt benyújtja,
• a beruházást a pályázatot befogadó munkaügyi központ által megküldött, a pályázó támogatásra való jogosultságáról szóló értesítés átvételét követően kezdi meg,
• üzleti tervében kellően alátámasztja a stabil piaci háttér meglétét, a tervezett foglal-koztatás megalapozottságát, a beruházás finanszírozási hátterét,
• meggyőzően bemutatja a tervezett tevékenység során bevezetésre kerülő technika, technológia korszerűségét, a szolgáltatás hasznosságát,
• a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az eredeti foglalkoztatási célnak megfelelően a beruházás befejezésétől (üzembe helyezés időpontjától) számított 3 évig - folyamatosan fenntartja és működteti az érintett régióban. Ez a követelmény - amennyiben ezen időszak alatt a gazdasági tevékenység fenntartása biztosított az érintett régióban - nem akadályozza a technológiai változások miatt korszerűtlenné vált tárgyi eszközök és immateriális javak cseréjét. A korszerűtlenné vált tárgyi eszközök és immateriális javak cseréjét követő fenntartási időszakban a kedvezményezett a tárgyi eszközök és immateriális javak cseréjére támogatásban nem részesülhet,
• a beruházás befejezését követő 90 napon belül a tervezett létszámbővítést megvalósít-ja a fejlesztéssel érintett telephelyen,
• a tervezett létszámbővítés megvalósítását követően - amennyiben a létszámfeltöltés időközben megvalósult, a hatósági szerződés aláírásának napjától - a beruházásban érintett telephelyén a pályázat benyújtása előtti 12 hónapban meglévő, illetve ha a ré-gióban több telephellyel rendelkezik a pályázó, a munkaügyi központ illetékességi te-rületén lévő telephelyeinek a pályázat benyújtását megelőző 12 hónapban meglévő át-lagos statisztikai állományi létszámára vonatkozóan, és a létszámbővítés eredményeként felvett többletlétszámára külön-külön és együttvéve legalább 2 éves - folyamatos (éves átlagos statisztikai állományi létszámát megtartva) foglalkoztatási kötelezettséget vállal. Amennyiben a pályázó a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprész központi kerete terhére meghirdetett korábbi munkahelyteremtő beruházási pályázat keretében foglalkoztatási kötelezettséget vállalt a munkaügyi központ illetékességi területén, és ez a létszám nagyobb, mint a jelen pályázat benyújtását megelőző 12 hónap átlaglétszáma, az érvényben lévő foglalkoztatási kötelezettségét kell meglévő éves létszámnak tekinteni.
• a beruházás nettó - ÁFA visszaigénylési jogosultsággal nem rendelkező pályázó ese-tében bruttó - bekerülési költségének legalább 25 %-át saját forrásból biztosítja, amelybe az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatás nem számítható be,
• a támogatás odaítélése esetére - a beruházás befejezésének dátumától számított leg-alább 3 évig, továbbá az azt követő záró-beszámoló elfogadásának napjáig tartó idő-tartamra - megfelelő fedezetet ajánl fel /Amennyiben a vállalkozás a pályázat benyújtását megelőző legalább 3 naptári évben működött, és ebből legalább 2 évben az adózás előtti eredménye pozitív volt, továbbá azonnali beszedési megbízásra felhatalmazói nyilatkozatot tesz, 15 millió Ft, illetve ez alatti támogatási összeg esetén nem köteles fedezetet felajánlani. Ha a támogatási összeg a 15 millió Ft-ot meghaladja, az anyagi biztosíték kötelezettség a teljes támogatási összegre vonatkozik./ (a fedezet feltételeivel kapcsolatban az alábbiakon kívül még lásd az Útmutató 16. pontját és a 3. sz. mellékletet), rendelkezik a kötelezettségek teljesítését elősegítő anyagi biztosítékkal (ezzel legkésőbb a hatósági szerződés megkötéséig rendelkezni kell, a pályázatban erről nyilatkozni szükséges /lásd: Nyilatkozatok 30. pont/), amely lehet az odaítélt támogatás összegének
 120 %-át jelentő, feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgarancia, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, vagy garanciabiztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény, vagy
 150 %-át kitevő permentes (lásd még: 3. sz. melléklet III. Ingatlan jelzálogra vonatkozó egyéb rendelkezések fejezete), forgalomképes és nem lakás céljára szolgáló ingatlan, vagy
 200 %-os kapcsolt fedezet: legalább 50 %-át kitevő permentes (lásd még: 3. sz. melléklet III. Ingatlan jelzálogra vonatkozó egyéb rendelkezések fejezete), forgalomképes és nem lakás céljára szolgáló ingatlan, vagy 50 %-át jelentő feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgarancia, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, vagy garanciabiztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény és maximum 150 %-os, a beruházás keretében beszerzett tárgyi eszközökre (műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések, felszerelések) alapított ingó zálogjog (a munkaügyi központtal történő egyeztetés szerint), valamint
• a pályázatban megjelölt összegnél kevesebb támogatás megállapítása esetén kötele-zettséget vállal arra, hogy
 a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetét pótolja, és a pályázatban szereplő beruházást változatlan formában megvalósítja, vagy
 a beruházás megvalósítására vonatkozó tervét a rendelkezésre álló összegek figye-lembevételével átdolgozza, és csökkentett formában valósítja meg,
• a pályázatban megjelölt projekthez más állami forrás igénybevétele esetén nyilatkozik, hogy annak esetleges csökkentett összegű odaítélésekor milyen más módon biztosítja a hiányzó forrást,
• a támogatás felhasználása során vállalja a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok be-tartását (erről még lásd: Útmutató, 33. pont),
• a beruházás befejezését követően a mérlegében aktiválja a megvalósított fejlesztést.

Elszámolható költségek: új műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések, felszerelések, valamint az immateriális javak közül a találmány, a szabadalom, a licenc és a know-how beszerzése során felmerülő - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli törvény) 47-48. § és 51. §-a alapján elszámolható és igazolt - azon költségek, amelyek a Számviteli törvény 1. sz. mellékletében szereplő „A. Befektetett eszközök” mérlegsoron belüli „I. Immateriális javak” 2. és 4., valamint „II. Tárgyi eszközök” 1-3. mérlegtételek körébe tartozó eszközök beszerzésével, megvásárlásával kapcsolatban merülnek fel.

Az elszámolható költséget szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha az a kedvezményezett és a vele kapcsolt vállalkozási viszonyban lévő személy között a szokásos piaci ártól eltérő áron kötött szerződés alapján merült fel.

A II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok mérlegsorból az elszámolható költségek körében az új épület, épületrész felépítésével kapcsolatos építési költ-ségek, valamint ezen ingatlanok rendeltetésszerű használatának előfeltételét jelentő, jogszabályban nevesített (víz- és csatornahasználati, villamosfejlesztési, gázelosztó vezetékre vonatkozó hálózatfejlesztési) hozzájárulások vehetők figyelembe.

Immateriális javakhoz támogatás akkor nyújtható, ha azokat a kedvezményezett
• piaci feltételek mellett harmadik féltől vásárolja, és
• legalább három évig kizárólag a regionális támogatásban részesülő létesítményben használja, és
• eszköznyilvántartásba veszi, és a Számviteli törvény 52-53. §-a szerinti értékcsökkenést alkalmazza.
A támogatásban részesíthető immateriális javakra még különösen a következő feltételeknek kell teljesülniük: amortizálható eszközökként szerepeljenek a vállalat eszközei között, és beszerzésük harmadik féltől piaci körülmények között történjen.

Az immateriális javak beszerzésének értéke nem haladhatja meg az eszközök bekerülési értékének 25 %-át.


A támogatás keretében nem számolhatók el az alábbi költségek:
• a szinten tartást szolgáló tárgyi eszköz bekerülési értéke,
• ingatlan, földterület vásárlása,
• gépjárművek bekerülési értéke,
• szállítási ágazatban a szállító berendezések (gördülő eszközök) bekerülési értéke;
• bérleti díjak, lízing költségek,
• az elszámolható költségek a Rendelet 18/A. § (3) bekezdésében meghatározott immateriális javak bekerülési értéke, ha azt a kedvezményezett nem kizárólag a támogatásban részesülő létesítményben használja,
• a korábban már használatba vett tárgyi eszköz bekerülési értéke,
• a pályázat benyújtását megelőzően felmerült költségek.

Nem nyújtható regionális beruházási támogatás:
• a Rendeletben meghatározott nagyberuházáshoz,
• acélipari tevékenységhez,
• a hajóépítési ágazatba tartozó tevékenységekhez,
• szénbányászathoz,
• szintetikusszál-ipari tevékenységhez,
• halászati és akvakultúra tevékenységet szolgáló beruházásokhoz, továbbá halászati termékek feldolgozását és forgalmazását szolgáló beruházáshoz,
• mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez,
• mezőgazdasági termékek feldolgozásához, forgalomba hozatalához a Bizottság 1628/2006/EK rendeletének 2. cikk (1) bekezdés p) és q) pontjában meghatározott kizárásos esetekben,
• a nehéz helyzetben lévő vállalkozások részére.

A támogatás formája: vissza nem térítendő.

A támogatás mértéke:
Alaptámogatásként, nem regisztrált álláskereső személy esetén 1,2 millió Ft/új munkahely. Az alaptámogatáson kívül az alábbi kiegészítő támogatásokra lehet pályázni, külön-külön, illetve halmozottan:
a) amennyiben a beruházás hátrányos helyzetű kistérségekben , településeken valósul meg, új munkahelyenként 150 ezer Ft,
b) amennyiben a beruházás a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben, továbbá a leghátrányosabb helyzetű kistérségekkel azonos elbánásban részesített településeken valósul meg, új munkahelyenként 300 ezer Ft ,
c) amennyiben a beruházás befejezését követően a munkaügyi kirendeltségeken nyilvántartásban lévő kiközvetített álláskeresők foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, új munkahelyenként 500 ezer Ft,
d) amennyiben a c) pontban meghatározott álláskeresők közül a helyi cigány kisebbségi önkormányzat, ennek hiányában a roma érdekképviseleti vagy a roma civil szervezet vagy az etnikai szószóló ajánlására a pályázó roma munkavállaló foglalkoztatását vállalja, új munkahelyenként 200 ezer Ft.

A pályázó így 2,2 millió Ft/új munkahely mértékű fajlagos támogatást igényelhet, amennyiben a vállalkozás leghátrányosabb helyzetű kistérségben/településen működik, és a fentiekben felsorolt valamennyi szempontnak megfelel. Ha bármilyen okból nem valósulna meg a regisztrált álláskeresők, ezen belül a roma álláskeresők alkalmazása, az új munkahelyenként elnyerhető kiegészítő támogatást a pályázó nem veheti igénybe, illetve ha igénybe vette, a létszámnak megfelelő összeget vissza kell fizetnie.

A pályázatban szereplő beruházási projekthez legfeljebb 120 millió Ft, a hátrá-nyos/leghátrányosabb helyzetű kistérségekben, településeken megvalósuló beruházáshoz legfeljebb 240 millió Ft támogatás igényelhető. A projektenkénti támogatás összege a legalább 300 új munkahelyet eredményező beruházás esetén legfeljebb további 100 millió Ft-tal növelhető. Ez utóbbi, 100 millió Ft összegű kiegészítő támogatás a leghátrányosabb helyzetű kistérségekből, településekből pályázóknál már 250 új munkahely létesítése esetén elnyerhető.

Hátrányos helyzetű kistérségek, települések:
A hátrányos és leghátrányosabb helyzetű kistérségek, települések körét kormányrendeletek határozzák meg. A vonatkozó jogszabályok megnevezését a pályázati Útmutató 18. pontja tartalmazza. A kistérségi és település listák a pályázati dokumentáció részeként a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján (www.ngm.gov.hu) elérhetők, illetve a munkaügyi központoknál megtekinthetők.

A támogatási intenzitás mértéke:
A támogatás intenzitása - más állami támogatásokkal együtt - nem haladhatja meg az elszámolható beruházási költségeknek a Kormányrendelet 30. § (1) bekezdésében meghatározott, régiónként eltérő 10-50 %-os mértékét.

A területi besorolás szerinti támogatási intenzitások - a szállítási ágazat és nagyberuházások kivételével - kisvállalkozások beruházásai esetében 20 százalékponttal, középvállalkozások esetében 10 százalékponttal növekednek. A területenként eltérő mértékű támogatási intenzitást a pályázati útmutató (I. 21./ pont) tartalmazza. A támogatási intenzitásba bele kell számítani a pályázatban szereplő projekt azonos elszámolható költségeihez nyújtott, továbbá a pályázat benyújtásakor ugyanehhez a projekthez igényelt „de minimis” támogatásokat is.

A támogatás számításának alapja: a beruházás levonható és visszaigényelhető ÁFA nélküli összes költsége. A támogatás csak abban az esetben igényelhető a beruházás ÁFA-t is tartalmazó összköltsége után, ha a támogatott vállalkozásnak a támogatásból finanszírozott beruházásával kapcsolatban nincs ÁFA visszaigénylési jogosultsága.

Pályázati dokumentáció:
A támogatás nyújtásának részletes feltételeit, a pályázat elkészítéséhez szükséges információkat, valamint a kötelezően kitöltendő, a pályázattal együtt benyújtandó dokumentumokat a pályázati felhívás, továbbá a pályázati útmutató és mellékletei tartalmazzák. A pályázati dokumentáció a minisztérium www.ngm.gov.hu honlapjáról letölthető, valamint a munkaügyi központokban és kirendeltségeiken - a kistérségi és települési listák kivételével - átvehető.

A pályázat benyújtása:
A pályázatot 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat), magyar nyelven, a pályázati útmutatóban és mellékleteiben szereplő szempontok alapján, kizárólag a pályázati dokumentációban lévő adatlapok kitöltésével lehet elkészíteni, amelyhez csatolni kell a pályázati útmutatóban megadott minták alapján összeállított nyilatkozatokat és dokumentumokat. A pályázat tartalmát (a csatolandó dokumentumok, nyilatkozatok kivételével) CD elektronikus adathordozón is be kell nyújtani.

Pályázatot személyesen nem, kizárólag az alábbiak szerint lehet benyújtani:
A tértivevényes küldeményként feladott, vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a pályázatot régiónként egy címre, a beruházás helye szerint illetékes, kiemelt hatáskörrel rendelkező munkaügyi központ részére lehet eljuttatni a 2011. február 17-től 2011. március 31-ig terjedő időszakban. A címjegyzék az Úmutató 12. oldalán található meg. A feladás időpontjának a küldeményen szereplő - a pályázó által igazolható - postára adás dátuma számít.

A pályázaton való részvétellel, a pályázat feltételeivel és elkészítésével kapcsolatban a beruházás helye szerinti kiemelt hatáskörrel rendelkező munkaügyi központ pályázati referense ad információt (a munkaügyi központ központi telefonszámát lásd az Útmutató 12. o.-án).

A beruházás megkezdése:
A beruházást a jogosultsági feltételeknek való megfelelésről szóló, a munkaügyi központ írásbeli értesítésének átvételét követő naptól a pályázó saját kockázatára megkezdheti, azonban a támogatás oda nem ítélése, vagy csökkentett mértékben való odaítélése esetén kártérítési igénnyel a minisztériumhoz nem fordulhat.

Társfinanszírozás:
Amennyiben a pályázó a beruházásához más előirányzatból meghirdetésre kerülő pályázat keretében is támogatást igényel (a továbbiakban: társfinanszírozás), csak akkor nyújthatja be a pályázatát, ha a többi előirányzat pályázati felhívása is megjelent, és biztosítható valamennyi pályázat egyszerre történő benyújtása ahhoz a szervezethez, amelytől a legnagyobb összegű támogatást igényli. Ebben az esetben a támogatási igényt befogadó szervezet fogja hivatalból a pályázatot az illetékes szervezethez továbbítani. Amennyiben más pályázat-kiíróhoz kell a pályázatot benyújtani, az oda történő benyújtás napja az irányadó.

Társfinanszírozás esetén - amennyiben más pályázat-kiíróhoz kell a pályázatot benyújtani -
a pályázó köteles a pályázat egy másolati példányát a munkaügyi központhoz a jelen felhívásban megadott benyújtási határidőn belül eljuttatni.

Hiánypótlás:
A formai szempontból hiányosnak minősülő pályázat esetében a munkaügyi központ egy alkalommal szólítja fel a pályázót arra, hogy a hiányosságot a felszólításról szóló értesítés átvételétől számított 8 napon belül pótolja. Formai hiányosságnak kizárólag a pályázati adatlapok, nyilatkozatok valamelyik rovatának üresen hagyása, vagy az űrlaphoz csatolandó valamelyik adatlap, nyilatkozat, dokumentum hiánya számít. A hiánypótlást követően is formailag hiányosnak minősülő pályázat érdemi elbírálás nélkül elutasítható.

A jogosultsági feltételeknek nem megfelelő, azaz - az esetleges hiánypótlást követően is formailag hiányos pályázatok esetében a munkaügyi központ a pályázót írásban értesíti arról, hogy a pályázat nem felel meg a jogosultsági feltételeknek, és ezzel egyidejűleg a pályázat elutasítására tesz javaslatot a döntéshozónak. Az értesítés átvételét követően hiánypótlás nem nyújtható be, illetve a pályázat nem módosítható.

Támogatási javaslat, támogatásról szóló döntés:
A munkaügyi központ a jogosultsági feltételeknek megfelelő pályázatra vonatkozó támogatási javaslat elkészítése során alkalmazandó szempontjait, valamint a javaslat elkészítésének eljárási rendjét - az érintett térség foglalkoztatási helyzetére tekintettel - alakítja ki.

A támogatásról szóló döntésnél az alábbi szempontok érvényesülnek:
• a nyilvántartásban lévő álláskeresők, közülük is a hátrányos helyzetűek (tartósan nyil-vántartásban lévő álláskeresők, alacsony iskolai végzettségűek, roma) foglalkoztatásának aránya,
• a pályázat benyújtása előtt meglévő és az új munkahelyek száma,
• a beruházásban érintett térség, település hátrányos helyzete, kiemelten a leghátrányo-sabb helyzetű kistérségekben és településeken létrejövő és működő vállalkozások segí-tése,
• a kistérség, település foglalkoztatási helyzete és munkanélküliségi mutatói,
• a beruházásnak a térség munkaerőpiacára gyakorolt hatása.

A határidőben benyújtott, formailag megfelelő pályázatok támogatásáról vagy a támogatási igény elutasításáról - a munkaügyi központ igazgatójának javaslata alapján - a nemzetgazdasági miniszter 2011. május 23-ig dönt. Erről a munkaügyi központ az e határidőtől számított 10 napon belül írásban tájékoztatja a pályázót.

A támogatásban részesített pályázó nevét/megnevezését, a beruházás helyét és a megítélt támogatás összegét a döntést követően a minisztérium - a pályázó külön hozzájárulása nélkül - internetes honlapján közzé teszi.

A támogatási javaslat elkészítését megelőzően a munkaügyi központ, továbbá a döntést megelőzően a minisztérium, vagy az általuk meghatalmazott személy/szervezet a pályázatban feltüntetett adatokat, információkat a pályázó központjában és telephelyein jogosult ellenőrizni.

A rendelkezésre álló forrást meghaladó támogatási igény beérkezése esetén az igényeltnél kisebb összegű támogatás is odaítélhető, illetve a pályázat forráshiány miatt elutasítható.

Kisebb összegű támogatás odaítélése esetén a pályázónak a döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül nyilatkoznia kell arról, hogy a beruházás megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet különbözetét pótolva a beruházást változatlan formában, vagy a beruházási, üzleti, foglalkoztatási tervét a rendelkezésére álló források figyelembevételével átdolgozva valósítja meg.

A támogatásról szóló hatósági szerződés megkötése, a támogatás folyósítása:
A támogatás folyósítására a pályázónak a munkaügyi központtal hatósági szerződést (a továbbiakban: szerződés) kell kötnie, amelyre a döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre. Amennyiben a kedvezményezett mulasztásából e határidőt követő 30 napon belül nem jön létre a szerződés, a támogató döntés érvényét veszti. A szerződés megkötésének feltételeit, illetve a szerződés mintáját a pályázati útmutató melléklete tartalmazza.

Amennyiben a kedvezményezett a szerződésben vállalt kötelezettségét megszegi, a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni, és a támogatást késedelmi pótlékkal növelt összegben kell visszafizetni. A kötelezettségeket és az azok megszegése esetén érvényesíthető szankciókat a szerződés részletesen tartalmazza.

A támogatást a teljesítés igazolása mellett, a benyújtott eredeti számlák és a kifizetést igazoló dokumentumok alapján, forrás- és teljesítésarányosan a munkaügyi központ utólag folyósítja. A benyújtott számla alapján a beruházás elszámolható összköltségére a megállapított támogatási arány szerinti támogatás folyósítható, a szerződésben meghatározott összeg erejéig.

A pályázók különösen indokolt esetben egy alkalommal támogatási előleget igényelhetnek. Az előleg folyósításáról a munkaügyi központ mérlegelési jogkörben dönthet. Az előleg összege legfeljebb a megítélt támogatás 20 %-a lehet, amelyet a munkaügyi központ a szerződés megkötését követő 30 napon belül utal a munkaadó részére. Az előleg elszámolásának szabályait a hatósági szerződés tartalmazza.

A pályázat kidolgozása:
A jelen pályázati felhívás alapján benyújtásra kerülő pályázatot az útmutatóban és annak mellékleteiben, valamint a pályázati adatlapokon, nyilatkozatokban és dokumentumokban meghatározott részletes feltételek figyelembevételével kell kidolgozni.

A pályázati felhívás, az útmutató és mellékletei, valamint az adatlapok, a nyilatkozatok és dokumentumok egymástól elválaszthatatlan egységet képeznek, együttesen tartalmazzák a pályázat benyújtásához szükséges összes feltételt.

Budapest, 2011. február

Nemzetgazdasági Minisztérium