Kunbaracs akadálymentes honlapja

1.1.2. Szervezeti struktúra
date 2019-11-11
Szervezeti ábra
A szervezeti egység vezetők neve és elérhetősége megtalálható az Önkormányzati Hivatal menüpont alatt.
A képviselő testület, a polgármester és az alpolgármester

A hazánkban 1990-től létező önkormányzati rendszerrel kapcsolatban általánosan leszögezhető, hogy annak legfőbb szerve a helyi választópolgárok által demokratikus úton megválasztott képviselő-testület, amelyet megillet a jogi személyiséggel rendelkező önkormányzat valamennyi feladat- és hatásköre. Természetesen a rendkívül szélesen meghatározott feladatokat nem egyedül, hanem szervei: a polgármester, az egyes bizottságok (ahol van ott a részönkormányzat), és a polgármesteri hivatal útján látja el, illetve egyes hatásköröket kivéve amelyek átruházását a törvény tiltja átruházhat.

Működésében meghatározó szereppel bírnak a rendszeresen tartandó ülések, amelyeken a legfontosabb kérdésekben történik meg a döntéshozatal. Döntéseit két formában, határozatként vagy rendeletként hozza.

A képviselő-testület ülései általában nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. Kivételt képeznek az Ötv.-ben meghatározott ügyek, amelyek esetében zárt ülést kell tartani, illetve zárt ülés rendelhető el.

A polgármester a képviselő-testület tagja, aki a testület képviseletében jár el. A törvény azonban külön feladat és hatáskörökkel is felruházhatja, illetve már maga az Ötv. külön feladatokat ad neki.

A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának a segítésére egy, vagy több alpolgármestert választhat.
A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg.
Azon alpolgármester, akit nem a képviselő-testület tagjai közül választottak, nem tagja a képviselő-területnek, a polgármestert a képviselő-testület elnökeként nem helyettesítheti, de a képviselő-testület ülésein tanácskozási joggal részt vesz.

A képviselő-testület bizottságai

A bizottságok elsősorban döntés-előkészítő, illetve a végrehajtást szervező és ellenőrző funkciót látnak el. A képviselő-testületek saját maguk hozzák létre bizottságaikat. Az Ötv. kötelezőként csak a pénzügyi bizottság létrehozását rendeli el, minden 2000 főnél több lakosú településen, továbbá az oktatási ügyekkel foglalkozó bizottságot a három vagy annál több nevelési-, oktatási intézményt fenntartó önkormányzat számára.

A bizottságok tagjai a képviselők, illetve a testületen kívüli személyek. A polgármester, alpolgármester, és a polgármesteri hivatal dolgozója bizottságban sem tag sem elnök nem lehet.

A polgármesteri hivatal és a jegyző

A képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri hivatal elnevezéssel - az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására. A polgármesteri hivatal közigazgatási szervezet, mely részben önkormányzati részben államigazgatási feladatokat végez. Ezen kívül a polgármester az önkormányzati, valamint államigazgatási feladat- és hatásköreit a polgármesteri-hivatal közreműködésével látja el.

A hivatalt a képviselő-testület által kinevezett jegyző vezeti.

A jegyző

a) gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról;
b) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; gyakorolja a munkáltatói jogokat a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői tekintetében.
c) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket;
d) dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket törvény, vagy törvény felhatalmazása alapján kormányrendelet a jegyző hatáskörébe utalnak
e) tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságának ülésén.

A jegyző köteles jelezni a képviselő-testületnek, a bizottságnak és a polgármesternek, ha a döntésüknél jogszabálysértést észlel.

Az önkormányzat feladatai

Az Ötv. 8.§ (4) bekezdése szerint "A települési önkormányzat kötelező gondoskodni az egészséges ivóvízellátásról, az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről, az egészségügyi és szociális alapellátásról, a közvilágításról, a helyi közutak és köztemető fenntartásáról; köteles biztosítani a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését."

Az önkormányzat feladatait részben saját fenntartású intézményrendszere útján látja el. Az önkormányzati intézmények költségvetési szervek, melyek tevékenységét kinevezett intézményvezetők irányítják. Más részben arra megfelelő szakértelemmel, feltételekkel rendelkező cégekkel és magánszemélyekkel köt szerződést e feladatok ellátására.

A hivatal belső szervezeti egységeinek fő feladatai:

A hivatal belső szervezeti egységeinek, vezetői szintjének meghatározásánál elsődleges cél, hogy a hivatal feladatait zavartalanul és zökkenőmentesen láthassa el a jogszabályi követelményeknek megfelelően. A fenti körülmények figyelembe vételével, a helyi adottságoknak megfelelően az alábbi szervezeti csoportok határozhatók meg:
Adóügy, Népesség- Lakcím nyilvántartás, Anyakönyv
Gazdálkodás, Pénzügy