Kunbaracs akadálymentes honlapja

Anyatehéntartás támogatása
date 2011-03-24

Megjelent a 66/2009. (V. 26.) MVH közlemény a 2009-es támogatási évi termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás igényléséről.

Támogatás az alábbi feltételeknek megfelelő állatokra nyújtható:

· háziasított szarvasmarhaféle;

· nőivarú;

· a támogatási kérelem postára adásának napján kora legalább 8 hónap;

· hústípusú vagy kettős hasznosítású típusba tartozik (ENAR-ba bejelentve);

· olyan állományhoz tartozik, amelyben hústermelés céljából nevelnek borjakat;

· a kötelező birtokon tartás alatt a termelő tenyészetében van;

· tenyészete igazoltan gümőkór-, brucellózis- és leukózismentes. A mentességnek már a kérelem benyújtásakor fenn kell állnia az állományban.

A támogatásra az a termelő jogosult, aki/amely

· az előírt időszakban az MVH által rendszeresített főlapból és megfelelő számú betétlapokból álló formanyomtatványt benyújtja, amennyiben a főlap, illetve megfelelő számú betétlap nem kerül együttesen benyújtásra, hiánypótlásnak nincs helye;

· a kérelmén legalább 3 támogatható állatot jelent be;

· a kérelmezett állatokat a támogatási kérelem postára adásának napjától kezdődően 6 hónapig folyamatosan a tenyészetében tartja;

· gondoskodik a tenyészetében lévő állatállományra vonatkozóan a 99/2002. (XI. 5.) FVM rendeletben foglaltak betartásáról;

· gondoskodik a tenyészetében lévő állatállományban az állattenyésztési törvényben foglaltak szerinti apaállat-használatról;

· a támogatásra bejelentett állományában központi lajstromszámmal ellátott, támogatható fajtájú tenyészbikát illetve mélyhűtött szaporítóanyagot használ;

· a termékenyítéseket és fedeztetéseket, pároztatásokat és embrió átültetéseket, az előírt bizonylatokon az MgSzH központi adatbázisába bejelentette és adatait a központi adatbázisban regisztrálták;

· a kérelmezett állatai legalább 30%-ának van ellése a támogatási év (2009.01.01.-2009.12.31) során;

· a kérelmezett állattól született borjak a közvetlenül a születést követően, legalább egy hónapon keresztül az anyjukkal azonos tenyészetben találhatók;

· a támogatás alapjául szolgáló állatai esetén, a birtokon tartás teljes ideje alatt az üszők aránya legfeljebb 40%;

· a támogatható állat tenyészetének tartója;

· ügyfél-regisztrációs számmal rendelkezik;

· ügyfél-regisztrációs száma szerepel a szarvasmarha ENAR rendelet szerinti nyilvántartásban;

· a kvótarendelet szerint a 2008/2009-es kvótaévre vonatkozóan nem rendelkezett 120 000 kg-nál több tejkvótával vagy ha több, mint 120 000 kg tejkvótája volt a 2008/2009-es kvótaévre, akkor a támogatási kérelemben feltüntetett állatait tejtermelést nem folytató tenyészetben tartja, és vállalja, hogy azokat a továbbiakban tejtermelésre nem hasznosítja, valamint a kérelemben feltüntetett állatai 2008. április 1-jétől nem állnak tejtermelési ellenőrzés alatt,

· nem áll végrehajtási, csőd-, felszámolási, adósságrendezési vagy végelszámolási eljárás alatt.

A támogatási kérelem benyújtása

A támogatási kérelmet az MVH illetékes megyei Kirendeltségéhez 2009. június 1. és 2009. július 31. között kell benyújtani postai úton.

A július 31-e után benyújtott kérelmek esetén az anyatehéntartás támogatásának összege késedelmes munkanaponként 1%-kal csökkentésre kerül. 25 naptári napon túli késedelmes benyújtás esetén a kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül, vis maior kérelem elfogadására ekkor már nincs lehetőség. Támogatási kérelemnek kizárólag a K9600/K9601 Főlap és a K9602 Betétlap(ok) együttes beadása minősül!

A tenyésztésben lévő állomány gümőkór-, brucellózis- és leukózismentességéről igazolást kell benyújtani a kérelem benyújtásával egyidejűleg. A betegségmentességet az állatorvos K9600/K9601 Főlap adatainak kitöltése alapján igazolja.

A támogatási jogosultság igénylése

A K9600/K9601 támogatási kérelem egyben jogosultsági kérelemnek is minősül, amennyiben a kérelmezett állatok száma nagyobb, mint a kérelmező egyéni támogatási felsőhatára. Az egyéni felsőhatár feletti jogosultságigényre (állatlétszámra) vonatkozóan nem kell külön kérelmet benyújtani. Támogatási jogosultságot csak az a termelő igényelhet, aki nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási, illetve természetes személy esetén végrehajtási eljárás alatt.

Azon termelőnek, aki támogatási jogosultsággal nem rendelkezik, a kérelemhez mellékelnie kell igazolást arról, hogy maga vagy a foglalkoztatottja rendelkezik:

1) legalább középfokú mezőgazdasági szakirányú végzettséggel,

2) legalább középfokú mezőgazdasági vállalkozó (OKJ 32 6201 02) szakképesítéssel,

3) ezüstkalászos gazda (OKJ 21 6201 01) szakképesítéssel,

4) aranykalászos gazda (OKJ 32 6201 01) szakképesítéssel,

5) 1)-4) alpontokban foglaltakkal egyenértékű, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely államban szerzett szakképesítéssel, vagy

6) a falugazdász által igazolt minimum 5 éves állattenyésztési gyakorlattal.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a beérkezett, jogosultságra vonatkozó igények között a külön jogszabály alapján előírtak szerint sorrendet állít fel. Az országos tartalék kimerülése esetén a felállított sorrend végén álló, azonos feltételű igények esetében arányos visszaosztás kerül alkalmazásra.

Összeállította: Agócs Bernadett – ÚMVP tanácsadó

Tel: 30/ 298-2322

E-mail: agocs.bernadett@agrarkamara.hu

Csatolmány helye:  Gazdahírek