WWW.KUNBARACS.HU

Kunbaracs Község hivatalos honlapja

Kunbaracs
 

 

 

Turisztikai kisfilm Kunbaracsról
 

Telepũlési értéktár

Telepũlési értéktár
 

Kpeslap
 

 

 

Helyi Esélyegyenlõségi Program
 

Látogatók
Összes: 3543301
Ma: 680 Tegnap: 2677 
Számláló indítva: 2010.12.01.
Online:9
 

Tartózkodási hely: Híreink / Gazdahírek

Gazdaságátadási támogatás
date 2012-12-10

Gazdaságátadási támogatás


Megjelent a 121/2012. (XI. 28.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához a 2012. évtől igényelhető támogatások részletes feltételeiről.
E rendelet alapján a mezőgazdasági termelő tevékenységet végzők korösszetételének – a fiatal mezőgazdasági termelők támogatásával összehangolt – javításához, az elaprózódott birtokszerkezet ésszerű koncentrálódásának elősegítéséhez és a gazdaságok átlagos méretének növeléséhez jövedelempótló típusú támogatást vehet igénybe
a) a 01.11–01.50 szakágazatba tartozó tevékenységet végző egyéni vállalkozó vagy mezőgazdasági őstermelő (átadó gazdálkodó), ha mezőgazdasági termelő tevékenységet végez, továbbá
b) az átadó gazdálkodó munkavállalója.
A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy a gazdaságot olyan természetes személy (átvevő) vegye át, aki
a) egyéni vállalkozóként az egyéni vállalkozói nyilvántartásban főtevékenységként bejegyzett tevékenységek közül a 01.11–01.50 és 01.70 szakágazatba tartozó mezőgazdasági termelő tevékenységet végez vagy kíván végezni, és e tevékenységet legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásáig megkezdi,
b) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában nem tölti be a 40. életévét,
c) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet 1. és 2. mellékletében meghatározott szakképesítések, vagy a felsorolt képzések keretében szerzett végzettségek valamelyikével rendelkezik, valamint
d) az átvételt a gazdaság méretének növelése céljából valósítja meg.
A támogatás legfeljebb 7 éven keresztül nyújtható. Az átadó gazdálkodó gazdaságát egy átvevő részére adhatja át.
Az átadó gazdálkodó akkor jogosult támogatásra, ha
a) a támogatási kérelem benyújtásakor betöltötte az 55. életévét, és nem éri el a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt;
b) nem részesül saját jogú nyugellátásban;
c) a támogatási kérelem benyújtását megelőző tíz év során mezőgazdasági tevékenységet folytatott, amely a 3. melléklet 1.1.1–1.1.5. pontjában meghatározott dokumentumok valamelyikével igazolható;
d) a támogatási kérelem benyújtásakor legalább 3 hektár termőföldön gazdálkodik, amelyre vonatkozóan a földhasználati jogát
da) a földhasználati nyilvántartás alátámasztja, vagy
db) az átadó gazdálkodó által bizonyítottan önhibáján kívüli okból nem jegyezték be a földhasználati nyilvántartásba és a földhasználati jogosultságát igazoló egyéb okirattal rendelkezik;
e) az átadással érintett gazdaság eléri legalább az 1 európai méretegység (EUME) értéket, és
f) vállalja, hogy
fa) a támogatási kérelem benyújtásakor a tulajdonában lévő termőföldet – kivéve a legfeljebb 5 hektár nagyságú, önellátásra szolgáló földterületet – a kifizetési kérelem benyújtásáig per- és igénymentesen átruházza az átvevőre, továbbá a bérleti, valamint a haszonbérleteti jogviszonyt végleg megszünteti;
fb) e rendelet szerinti kifizetési kérelem benyújtásáig átadja az 1. mellékletben meghatározott önellátást biztosító mennyiségen felüli állatállományt az átvevő részére;
fc) legkésőbb a kifizetési kérelem hiánypótlásának benyújtásáig kezdeményezi a gazdaságban végzett mezőgazdasági termelő tevékenységhez kapcsolódó kvóták, támogatási jogosultságok és kötelezettségek átruházását az átvevő részére;
fd) a kifizetési kérelem benyújtásáig véglegesen felhagy minden – az önellátásra történő termelés kivételével – üzleti célú növénytermesztési, állattenyésztési, vegyes gazdálkodási mezőgazdasági tevékenységgel és ezt a kifizetési kérelem benyújtásáig a mezőgazdasági őstermelői tevékenység megszüntetésével, vagy az egyéni vállalkozói tevékenységek közül a hatóság által vezetett nyilvántartásból a mezőgazdasági tevékenységek törlésével igazol;
fe) e rendelet szerinti kifizetési kérelem benyújtását követően az önellátásra történő termeléshez a Közös Agrárpolitika keretén belül nem nyújt be további támogatási vagy kifizetési kérelmet.
Az átadó gazdálkodó munkavállalója akkor jogosult támogatásra, ha
a) a támogatási kérelem benyújtásakor az 55. életévét betöltötte és nem éri el a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt;
b) nem részesül saját jogú nyugellátásban;
c) a támogatási kérelem benyújtását megelőző 5 év során munkaidejének legalább a felét mezőgazdasági munkával töltötte mezőgazdasági munkavállalóként az átadó gazdálkodó gazdaságában, amelyet a 3. melléklet 2.1.1–2.1.2. pontjában meghatározott dokumentumokkal igazol;
d) a meghatározott időtartam alatt megszakítás nélkül a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény szerinti biztosítottnak minősül;
e) vállalja, hogy a kifizetési kérelem benyújtásáig véglegesen felhagy a mezőgazdasági munkavállalással; és
f) az átadó gazdálkodó támogatásra való jogosultsága is megállapítható.
Az átadó gazdálkodó által igénybe vehető támogatás összege 1 EUME érték esetén havonta a tárgyhónap első napján irányadó kötelező legkisebb munkabér 25%-a, amelyet minden további megkezdett EUME érték után a tárgyhónap első napján irányadó kötelező legkisebb munkabér összegének 10%-ával növelni kell. Az átadó gazdálkodó által igénybe vehető támogatás összege nem haladhatja meg a tárgyhónap első napján irányadó kötelező legkisebb munkabér 200%-át.
Az átadó gazdálkodó által igénybe vehető támogatás összegét az átadással érintett termőföld, illetve állatállomány alapján, a támogatási kérelembenyújtási időszak kezdő napján hatályos közleményben közzétett SFH értékek listáját és a 2012. január 1-jén érvényes, az Európai Központi Bank által rögzített árfolyamot figyelembe véve számított EUME szerint kell megállapítani.
Az üzemméret számításánál az átadó gazdálkodó gazdaságából figyelembe kell venni azt a termőföldet, amely
a) a támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben az átadó gazdálkodó saját tulajdonában volt,
b) a támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben egységes terület alapú támogatás alapjául szolgált, és
c) a kifizetési kérelem benyújtásáig az átvevő tulajdonába és használatába kerül.
Az átadó gazdálkodó állatállománya tekintetében az üzemméret számításánál figyelembe kell venni a támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári évben az átadó gazdálkodó állatállományának napokra lebontott éves átlagát, amelyre vonatkozóan az átadó gazdálkodó a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló miniszteri rendelet alapján vezetett nyilvántartásban az állatállomány tartójaként szerepel, valamint eleget tesz az előírt, az állatállományra vonatkozó bejelentési kötelezettségeknek.
Ha a gazdaságot több gazdálkodó adja át, akkor a támogatás összege – az egymás közötti felosztására vonatkozó eltérő megállapodás hiányában – az átadó gazdálkodók közötti tulajdoni rész alapján kerül felosztásra.
Az átadó gazdálkodó munkavállalója által igénybe vehető támogatás havi összege a gazdaságot átadó gazdálkodónak járó támogatás 50%-a, de legfeljebb évi 4000 eurónak megfelelő forintösszeg.
Több munkavállaló esetén a támogatás együttes összege nem haladhatja meg a munkavállalót foglalkoztató átadó gazdálkodónak járó támogatás összegét. Több munkavállaló esetén a támogatás összegének egymás közötti felosztására vonatkozó eltérő megállapodás hiányában a támogatás összege a munkavállalók között egyenlő arányban kerül felosztásra.
A támogatási kérelmet 2012. december 17. és 2013. január 31. között lehet benyújtani az átadó gazdálkodó vagy a választott képviselő lakóhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségre, az MVH honlapján közleményben közzétett nyomtatványon.
Egy támogatási kérelmet kell benyújtani akkor is, ha a gazdaságot több gazdálkodó adja át, vagy a támogatást az átadó gazdálkodó munkavállalója is kérelmezi. Ilyen esetekben a támogatási kérelmet a kérelmezők egymás közül választott képviselő útján nyújthatják be.
A támogatási kérelemhez mellékelni kell
a) a 2. melléklet szerinti, az értékelési szempontokat alátámasztó okiratokat;
b) a 3. melléklet szerinti, a támogatási kérelemhez szükséges igazolásokat, okiratokat;
c) a támogatás összegének felosztására vonatkozó rendelkezést tartalmazó megállapodást.
A támogatási kérelmet az MVH az e rendeletben meghatározott feltételek szerint bírálja el, határozatát pedig a 2. mellékletben meghatározott pontozási rendszer alapján végzett értékeléssel és rangsor állításával hozza meg.
Kifizetési kérelmet a támogatási kérelmet jóváhagyó határozat kézhezvételét követő 90 napon belül, lehet benyújtani az MVH által rendszeresített, és honlapján közzétett nyomtatványon.
Akinek a benyújtott kifizetési kérelme vonatkozásában az MVH elutasító határozatot hozott, újabb kifizetési kérelmet nyújthat be 2013. november 1. és november 30. között az MVH által rendszeresített, és honlapján közzétett nyomtatványon.
Egy kifizetési kérelmet kell benyújtani akkor is, ha egy gazdaságot több gazdálkodó ad át, vagy ha a támogatást az átadó gazdálkodó munkavállalója is kérelmezi.
A támogatás folyósítása a jóváhagyott kifizetési kérelem benyújtását követő hónaptól naptári év szerint negyedévente, a kifizetés alapjául szolgáló negyedévet követően történik. A kifizetési kérelem benyújtásának időpontjától függően a kifizetés első és utolsó részlete nem teljes negyedévre is vonatkozhat.

Összeállította: Agócs Bernadett – ÚMVP tanácsadó
Tel: 30/ 298-2322, E-mail: agocs.bernadett@agrarkamara.hu

 


Gazdahírek
date 2010-12-07


Tájékoztatás az agrár-környezetgazdálkodási támogatás előírásairól

Nitrát adatszolgáltatás

Kötelező agrárkamarai regisztráció

Az agrár-környezetgazdálkodási támogatásban résztvevők feladatai

Nitrát adatszolgáltatás

Gazdaságátadási támogatás

A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó- visszatérítés változásai

Módosult az agrár- környezetvédelmi rendelet

Módosult a nitrát rendelet

Őstermelői igazolvánnyal kapcsolatos változások

Földhasználati változások

Tájékoztató a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó támogatásról

Kölcsönös megfeleltetés 2013. évi új előírásai

Kertészeti géptámogatás

Indul a Tanyafejlesztési program!

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás

GAZDANet programhoz nyújtott támogatás

Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása

Tájékoztató a katasztrófavédelmi kötelezettségek teljesítéséről

Tájékoztató a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról

Monitoring adatszolgáltatás

Tájékoztató a kérődző szerkezetátalakítási nemzeti programról

Környezetvédelmi termékdíj

Gazdálkodási napló

Agrár Széchenyi kártya

Tanyafejlesztési program

Változások a HELYES MEZŐGAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETI ÁLLAPOT előírásaiban

Tejágazat állatjóléti támogatása

Környezetvédelmi termékdíj

Egységes kérelem benyújtása 2011. évben

A kölcsönös megfeleltetés 2011. évi új előírásai

Agrár-környezetgazdálkodási minimumkövetelmények

Tápanyaggazdálkodási tervvel kapcsolatos adatszolgáltatás

Gazdálkodási naplóval kapcsolatos adatszolgáltatás

Nem termelő mezőgazdasági beruházások

Mezõgazdasági területek erdõsítése

Anyatehéntartás támogatása

Környezetvédelmi termékdíj

Egységes kérelem benyújtása 2010. évben

Agrár-környezetgazdálkodási támogatással kapcsolatos változások

Az egyszerûsített foglalkoztatás

Az agrár-környezetgazdálkodási támogatás területméréssel kapcsolatos elõírásai

Nem termelõ mezõgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások

Anyatehéntartás támogatása

Agrár-környezetgazdálkodási támogatás

Támogatási kérelem beadási határidõk módosulásai

Nitrát adatszolgáltatás

NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályai

Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat előírásai

AKG jogosultak aktuális feladatai

Helyes Mezõgazdasági és Környezeti Állapot

Kölcsönös megfeleltetés