WWW.KUNBARACS.HU

Kunbaracs Község hivatalos honlapja

Kunbaracs
 

 

 

Turisztikai kisfilm Kunbaracsról
 

Telepũlési értéktár

Telepũlési értéktár
 

Kpeslap
 

 

 

Helyi Esélyegyenlõségi Program
 

Látogatók
Összes: 3543250
Ma: 629 Tegnap: 2677 
Számláló indítva: 2010.12.01.
Online:7
 

Tartózkodási hely: Híreink / Gazdahírek / Gazdahírek / Környezetvédelmi termékdíj

Környezetvédelmi termékdíj
date 2011-03-24

A termékek csomagolása után 2003. január 1. óta kell termékdíjat fizetnie annak, aki a termékeit belföldön elõállítja, becsomagolja, aki termékeit az EU bármely tagállamából behozza, és azt forgalomba hozza, vagy saját célra felhasználja, aki a terméket importálja. Csomagolás valamennyi olyan termék, amelyet a termelõ, a felhasználó, vagy a fogyasztó áruk befogadására megóvására, kezelésére, szállítására és bemutatására használ, ideértve a saját használatot is. Fontos azonban elkülöníteni egymástól a termékdíj köteles csomagolást (amely mindig együtt jár valamilyen termékkel, vagy áruval) és az „üres” csomagolóeszközt, amely önmagában nem termékdíj köteles termék.

Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség az agrárvállalkozások és termelõk körében használt bálazsineg, bálaháló, kazal, vagy silótakaró fólia, takarmányos vagy termény zsák, kertészetben használt mûanyag (raschel) zsák, zöldség-gyümölcs tárolására, értékesítésére használt mûanyag vagy faláda, papír rekesz és raklapok vonatkozásában belföldi forgalomba hozatala, importja, vagy saját célú felhasználása után keletkezik. A környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség a mezõgazdaságban a fentebb megnevezett termékkörben a csomagolást végzõnél jelentkezik. A törvény nem tesz különbséget a csomagolást végzõ tekintetében, vagyis jelenleg természetes személy, õstermelõ, egyéni vállalkozó és társaság egyaránt kötelezettje a törvénynek.

A nemrégiben változó környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény értelmében a környezetvédelmi termékdíj átalány alá esõ kötelezettséget a mezõgazdasági termelõk éves árbevételük alapján határozzák meg. Ha az éves árbevétel összege a 10 millió forintot nem haladja meg, a termékdíj-átalány évi 2000 Ft. Ha az éves árbevétel kevesebb, mint 50 millió Ft, a termékdíj-átalány évi 7000 Ft. Ha termelõ tárgy évben válik kötelezetté, az éves termékdíj összege 5000 Ft. Az átalányfizetés a kötelezettség teljesítése tekintetében nem választható forma, hanem az árbevétel függvényében tartozik a termelõ az átalány alá.

Az átalány-kötelezettség a végrehajtás tekintetében egyszerûsített eljárást jelent a termelõ számára a vámhatósági eljárásban. Azok a mezõgazdasági termelõk akiknek 2009. évi árbevétele nem haladja meg az 50 millió forintot és korábban termékdíj kötelezettségük nem volt 2010. április 20-ig a VPOP-hoz be kell, hogy jelentkezzenek, a vám azonosítószámot (VPID számot) meg kell, hogy kérjék, és a bejelentéssel egyidejûleg meg kell, hogy jelöljék, az átalánykötelezettséget. A termékdíj köteles termékrõl szóló számlát pedig, az adózás rendjérõl szóló szabályok szerint 5 évig meg kell õrizni.

Az átalányfizetési kötelezettsége a termelõnek legkorábban, 2011. évben keletkezik, a 2010. gazdálkodási év árbevételi adatai alapján. A befizetést 2011. március 31-ig kell majd teljesíteni a vámhatóság által közzétett számlaszámra.

Az átalánykötelezett eljárása

a.) Ha a termelõ már korábban is részese volt a termékdíj kötelezettségbõl eredõ eljárásnak:

Az átalánykötelezett termelõ, ha korábban már környezetvédelmi termékdíj tekintetében vámeljárás részese volt, és rendelkezik vám-azonosításhoz szükséges számmal, (VPID számmal) illetve a korábbiakban is eleget tett a szükséges bejelentésnek, bevallásnak és fizetési kötelezettségének, ez esetben, 2010-ben egyszerûsített tartalmú bejelentéssel élhet, a VPOP honlapjáról letölthetõ KT10-BEJKE Fõlap, 2010. évi környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem kitöltésével.

A Fõlap Bejelentés mezõjében nyílik lehetõség a termékdíj átalánnyal kapcsolatos bejelentési kötelezettség teljesítésére, a jelölõ négyzet értelemszerû X-szel történõ megjelölése mellett.

b.) Ha a mezõgazdasági termelõ a termékdíj kötelezettségbõl adódóan elsõ bejelentéssel él:

Ha az átalánykötelezett termelõ még korábban bejelentéssel nem élt, akkor elsõ lépésben a vámhatóságtól meg kell kérnie a VPID számot. Majd a vámazonosítást követõen a KT10-BEJKE Fõlap, 2010. évi környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem kitöltésével tehet eleget vámhatósági bejelentési kötelezettségének. Ez esetben is a Fõlap Bejelentés mezõjében nyílik lehetõség a termékdíj átalánnyal kapcsolatos bejelentési kötelezettség teljesítésére, a jelölõ négyzet értelemszerû X-szel történõ megjelölése mellett.

Az a.) és b.) pontok szerinti átalánykötelezett mezõgazdasági termelõnek egyéb vámhatósági adminisztratív kötelezettsége nincs. Mentesül a termékdíj köteles termékek külön nyilvántartása és a rendszeres termékdíj bevallási kötelezettség alól.

c.) Korábbi évek kötelezettségeit elmulasztó termelõ eljárása:

Ha a mezõgazdasági termelõnek a korábbi években (2004.-2009.) elsõsorban a termékdíj köteles csomagolóanyagok alkalmazása; úgymint bálazsineg, bálaháló, papír, mûanyag, vagy faláda, rekesz, raklap stb. alkalmazása révén kötelezettsége keletkezett az így csomagolt termék értékesítése, vagy saját célú felhasználása miatt, de ennek a kötelezettségnek nem tett valamilyen okból eleget, elsõdleges feladata, hogy a termékdíj tekintetében az önellenõrzést az adott évekre elvégezze. Az önellenõrzés, amely a pótbejelentkezést, pótbevallást, a termékdíj és az önellenõrzési pótlék utólagos megfizetését jelenti, mindenképpen a 2010. évi átalány kötelezettségre történõ bejelentkezést meg kell, hogy elõzze. Ugyanis, ha a vámhatóság egy esetleges átalánykötelezettségre történõ bejelentkezéskor deríti fel, hogy a termelõ korábbi kötelezettségeinek nem tett eleget, az jelentõs mulasztási és 100%-os termékdíj /adó/ bírság kiszabását eredményezi. A hiányosságok elõzetes feltárásával a jogkövetkezményektõl mentesül a termelõ.

A környezetvédelmi termékdíj kötelezettséggel kapcsolatos tájékoztatók, nyomtatványok a VPOP honlapjáról letölthetõk.

Javasoljuk minden érintett gazdálkodónak, hogy keresse fel a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatban a könyvelõjét vagy környezetvédelmi termékdíj témában jártas szakembert.

 

 

Összeállította: Agócs Bernadett – ÚMVP tanácsadó

Tel: 30/ 298-2322

E-mail: agocs.bernadett@agrarkamara.hu

 

Csatolmány helye:  Gazdahírek