WWW.KUNBARACS.HU

Kunbaracs Község hivatalos honlapja

Kunbaracs
 

 

 

Turisztikai kisfilm Kunbaracsról
 

Telepũlési értéktár

Telepũlési értéktár
 

Kpeslap
 

 

 

Helyi Esélyegyenlõségi Program
 

Látogatók
Összes: 3202131
Ma: 303 Tegnap: 433 
Számláló indítva: 2010.12.01.
Online:4
 

Tartózkodási hely: Híreink / Gazdahírek / Gazdahírek / GAZDANet programhoz nyújtott támogatás

GAZDANet programhoz nyújtott támogatás
date 2012-07-10

GAZDANet programhoz nyújtott támogatás

 

Megjelent a 60/2012. (VI. 28.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a GAZDANet programhoz nyújtott támogatások igénybevételének részletes feltételeiről.
A rendelet alapján vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe internet csatlakozásra alkalmas konfiguráció beszerzéséhez.
Támogatási kérelem benyújtására jogosult az a mezőgazdasági termelő ügyfél, akinek 2012. január 1-jétől a támogatási kérelem benyújtási időszakot megelőző hónap utolsó napjáig az átlagos terület, illetve állatlétszám adatok alapján számított mezőgazdasági üzemmérete meghaladja a 0 Európai Méretegységet (EUME), de nem éri el a 4 EUME-t. A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakot követően az üzemeltetési időszak (a konfiguráció átvételének időpontját követő 5 év időtartam) végéig az ügyfél mezőgazdasági üzemmérete elérheti vagy meghaladhatja a 4 EUME-t.
A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy a támogatott fejlesztés megvalósításával az ügyfél internet csatlakozásra képes és jogszerűen feltelepített operációs rendszerrel ellátott konfigurációval rendelkezzen.
A támogatás igénybevételére az ügyfél akkor jogosult, ha
a) a támogatási kérelmének benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy
aa) a támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben konfiguráció vagy szoftver beszerzésére az európai unió társfinanszírozásával támogatást nem vett igénybe;
ab) legalább egy ügyfélkapu regisztrációval rendelkezik, amely nem természetes személy ügyfél esetén a cég képviselőjének a nevére szól;
b) a konfiguráció átvételét követő 90 napon belül saját maga, vagy általa kijelölt alkalmazottja, családi gazdaság esetén a családi gazdaság vezetője vagy tagja részt vesz az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló, e jogcím tárgyában szervezett kötelező képzésen, kivéve, ha a konfiguráció átvételét követő 90 napon belül nem volt képzés, vagy ha bármely felsőoktatási szakon megszerzett végzettséget tanúsító oklevéllel, vagy az Európai Számítógép-használói Jogosítvány bármely két moduljának megszerzését tanúsító okirattal, vagy a 2. vagy 3. mellékletben meghatározott szakképesítések közül legalább egynek a megszerzését igazoló bizonyítvánnyal rendelkezik;
c) a támogatási határozatban jóváhagyott konfigurációt az ügyfél vagy meghatalmazottja a támogatási kérelmet jóváhagyó határozat kézhezvételét követően 120 napon belül, de legkésőbb 2013. március 31-ig a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) által megjelölt időpontban és helyszínen átveszi;
d) a konfiguráció átvételét követő 30 napon belül belép a NAKVI honlapjáról elérhető GAZDANet honlapra, amelynek információtartalmát a Vidékfejlesztési Minisztérium háttérintézményei szolgáltatják, fejlesztését és fenntartását a NAKVI koordinálja, és az üzemeltetési időszak végéig a belépést havonta legalább egyszer megismétli, úgy, hogy a belépést követően saját döntése szerint használhatja a honlapot;
e) a hardvert legalább az üzemeltetési időszakban üzemben tartja;
f) amennyiben képzés hiányában képzési kötelezettségének nem tudott eleget tenni, azt pótlólagosan teljesíti a konfiguráció átvételét követő 1 éven belül;
g) hozzájárul ahhoz, hogy a támogatási eljárás lebonyolításához szükséges adatait a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) a NAKVI részére átadja, és azokat a NAKVI kezelje.
Az ügyfél köteles
a) hozzájárulni ahhoz, hogy az ügyfél-nyilvántartási rendszer számára megadott elektronikus levélcímére a NAKVI havonta tájékoztató elektronikus hírlevelet küldjön, amely a GAZDANet oldallal, az elektronikus ügyintézéssel, az agrár- és vidékfejlesztési intézkedésekkel kapcsolatos, valamint egyéb aktuális mezőgazdasági információkat tartalmaz, illetve fogadja a havonta kötelező egyszeri bejelentkezéskor küldött frissítéseket;
b) a konfiguráció átvételét követő három hónapon belül az MVH Hírlevél szolgáltatására regisztrálni, valamint az ügyfélnyilvántartási-rendszerbe a kapcsolattartás érdekében elektronikus levélcímet bejelenteni.
Az ügyfél a támogatási kérelmét jóváhagyó határozat kézhezvételét követő 8 napon belül, de legkésőbb 2013. január 15-ig a NAKVI elektronikus felületén megrendeli a határozattal jóváhagyott konfigurációt. Az elektronikus felületről kinyomtatott megrendelőt aláírásával ellátja, és a konfiguráció átvételekor átadja a NAKVI képviselője részére.
Az elektronikus megrendelést követő 20 napon belül a NAKVI a megrendelést proforma számla megküldésével, tértivevényes levélben visszaigazolja az ügyfél részére, és egyben tájékoztatja a konfiguráció átvételének helyszínéről és időpontjáról.
Az ügyfél támogatási kérelmében megjelölt konfigurációt a NAKVI szerzi be, a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságon mint közbeszerzési eljárást lebonyolító szervezeten keresztül. A beszerzésre kerülő konfigurációk legalább az 1. mellékletben meghatározott műszaki paraméterekkel rendelkeznek. Kizárólag a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően, a konfigurációk pontos adatait, és beszerzési árát tartalmazó IH közleményben közzétett konfigurációk igénybevételére van lehetőség.
Az ügyfél a NAKVI által részére megküldött proforma számla kézhezvételét követő 5 napon belül köteles a konfiguráció ellenértékét, a proforma számlán megjelölt számlaszámra befizetni.
A támogatás mértéke az elszámolható kiadások 40%-a, a fiatal mezőgazdasági termelő esetében 50%-a.
A rendelet alapján elszámolható kiadásnak minősül a beszerzett konfiguráció beszerzési ára. A támogatási kérelmet 2012. szeptember 1–30. között lehet benyújtani az MVH által rendszeresített formanyomtatványon elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül az MVH-hoz. Ha az ügyfél őstermelő, akkor az elektronikus támogatási kérelméhez szkennelt formában csatolni kell az érvényes mezőgazdasági őstermelői igazolványának a másolatát. Ha az ügyfél a jogszabály szerinti végzettséggel rendelkezik, akkor csatolni kell a mentességet igazoló okirat szkennelt másolatát.
Az ügyfél egy támogatási kérelem benyújtási időszakban kizárólag egy támogatási kérelem benyújtására jogosult, amelyben egy konfigurációra nyújthat be igényt.
A támogatási kérelem benyújtási időszakot követően hiánypótlásnak helye nincs.
Az MVH a támogatási kérelmeket a 2007. évi XVII törvény 32. § (1) bekezdés b) pontja alapján a támogatási kérelmek beérkezési sorrendje alapján bírálja el.
Az MVH a támogatási határozatokat legkésőbb 2012. december 15-én megküldi az ügyfél részére. A támogatási határozatok adatait elektronikus formában átadja a NAKVI részére.
Az MVH a mezőgazdasági üzemméretre vonatkozóan benyújtott adatok keresztellenőrzését a rendelkezésre álló hatósági nyilvántartások alapján végzi.
Kifizetési kérelmet az az ügyfél nyújthat be, aki rendelkezik a támogatási kérelmét jóváhagyó vagy részben jóváhagyó határozattal, a támogatott fejlesztést megvalósította, és a kötelezettségeket teljesítette.
Az ügyfél a kifizetési kérelmet a NAKVI által biztosított elektronikus felületen – az MVH honlapján közleményben közzétett formanyomtatvány alkalmazásával – rögzíti és kinyomtatja, a konfiguráció átvételekor, a NAKVI képviselőjének segítségével. A kinyomtatott és az ügyfél által aláírt kifizetési kérelmeket a NAKVI begyűjti az átadáson résztvevő ügyfelektől, és 2013. február 1. és május 31. között összesítve benyújtja az MVH- hoz.
A teljes támogatási összegre vonatkozóan egy kifizetési kérelem nyújtható be. Egy újabb kérelem benyújtására csak abban az esetben van lehetőség, ha korábban benyújtott kérelmét az ügyfél visszavonta.

 

Összeállította: Agócs Bernadett – ÚMVP tanácsadó
Tel: 30/ 298-2322, E-mail: agocs.bernadett@agrarkamara.hu

Csatolmány helye:  Gazdahírek