WWW.KUNBARACS.HU

Kunbaracs Község hivatalos honlapja

Kunbaracs
 

 

 

Turisztikai kisfilm Kunbaracsról
 

Telepũlési értéktár

Telepũlési értéktár
 

Kpeslap
 

 

 

Helyi Esélyegyenlõségi Program
 

Látogatók
Összes: 3543128
Ma: 507 Tegnap: 2677 
Számláló indítva: 2010.12.01.
Online:5
 

Tartózkodási hely: Híreink / Gazdahírek / Gazdahírek / Tanyafejlesztési program

Tanyafejlesztési program
date 2011-09-08

Tanyafejlesztési Program


Megjelent a 81/2011. (VIII. 11.) VM rendelet a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről, továbbá a pályázati felhívások.

Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe
a) a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztésekhez (1. célterület), valamint
b) a tanyák és az alföldi tanyás térségek megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztéséhez (2. célterület).

A 2. célterület keretében az alábbi célokra igényelhető támogatás:
a) tanyai lakóépület felújítása,
b) gazdálkodási célú épületek felújítása, építése,
c) gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztése, beszerzése,
d) karám, kerítés létesítése, felújítása,
e) vetőmag, gyümölcsfa csemete vásárlása, beszerzése,
f) állatállomány kialakítása, bővítése,
g) tanyagazdaságok megújuló energiával történő energetikai megújítása,
h) egészséges ivóvíz beszerzéséhez szükséges létesítmények beruházása, valamint
i) természetközeli, egyedi szennyvíz-kezelés és elhelyezése.

A 2. célterületre irányuló fejlesztés esetén pályázat benyújtására az a mezőgazdasági tevékenységet végző őstermelő, egyéni vállalkozó vagy családi gazdálkodó jogosult, aki az 1. mellékletben meghatározott tanyás települések valamelyikén
a) életvitelszerűen – az ingatlan-nyilvántartás szerint – a saját vagy a házastársa vagy a családi gazdaság valamely tagjának tulajdonában lévő tanyán él, és
b) a tanyagazdaságban mezőgazdasági tevékenységet folytat, és
c) az összes bevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik és 2010-ben a mezőgazdasági tevékenységből származó bevétele nem haladta meg a nettó öt millió forintot.

Támogatás igénybevételére kizárólag az a pályázó jogosult, aki nyilatkozik, hogy a támogatás igénylésekor:
1) nem rendelkezik lejárt esedékességű adótartozással – kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett és azt a vonatkozó határozat hitelesített másolatával igazolja – vagy adók módjára behajtható köztartozással,
2) nincs költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerős határozattal megállapított köztartozása,
3) nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt,
4) hozzájárul a támogatás tárgyának és a fejlesztés megvalósítási helyének, időpontjának nyilvánosságra hozatalához.

Az igényelhető támogatás mértéke az összes jogosult (elszámolható) költség 75%-a. A megítélhető támogatás maximális összege – figyelembe véve a pályázó részére korábban folyósított mezőgazdasági „de minimis” támogatásokat – pályázónként legfeljebb 7 500 euró, illetve annak megfelelő forintösszeg. A fejlesztés megvalósításához a pályázónak a pályázat tárgyát képező beruházás, fejlesztés teljes költségének minimum 25%-át saját forrásként biztosítania kell. A saját forrás önerő vagy hitel lehet. A saját forrás meglétét a pályázat mellékleteként igazolni kell.

A pályázatokat 2011. szeptember 1-jétől legkésőbb 2011. szeptember 30-ig lehet benyújtani.
Az elektronikus benyújtás során a pályázónak név és jelszó alapján be kell jelentkeznie az elektronikus kitöltő felületre (www.vkszi.hu), majd ki kell töltenie az elektronikus adatlapot. (Ez utóbbit több lépésben is megteheti folyamatos mentés mellett.) Amennyiben a pályázó a pályázati adatlap kitöltését befejezte, azt véglegesítenie kell. (Ezt követően a bevitt adatok változtatására már nincs lehetőség.) A véglegesítést követően a pályázónak az adatlapot ki kell nyomtatnia, cégszerű aláírással el kell látnia, majd a kötelező mellékletekkel, (vagy a bizonyító iratokkal) együtt legkésőbb a véglegesítéstől számított 3 napon belül, a

VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet,
1223 Budapest, Park u. 2.

címre 1 példányban, zárt borítékban, igazolható módon (tértivevényes ajánlott küldeményként) kell megküldenie.
1. Egy pályázó legfeljebb egy pályázatot nyújthat be.
2. Egy tanyára csak egy pályázat nyújtható be.
3. A pályázónak pályázati díjat nem kell fizetnie.
4. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
5. A támogatás utófinanszírozás formájában valósul meg.

A pályázathoz kötelezően csatolandó mellékletek listája
1) Aláírt nyilatkozatok (formanyomtatványon),
2) Igazolás, hogy életvitelszerűen a tanyán él (lakóhely/állandó lakcím igazolása lakcímkártya másolatával, személyi azonosító vagy személyi igazolvány másolata),
3) 30 napnál nem régebbi körzeti földhivatali hiteles tulajdoni lap szemle vagy teljes másolata, vagy azok eredeti példánya a tanyatelekről,
4) Őstermelő, vagy egyéni vállalkozó, vagy családi gazdálkodó tevékenység folytatását igazoló érvényes dokumentum valamelyikének másolata,
5) Kézi alaprajz a tanyatelekről, a lakó- és gazdasági épületek megjelölésével, neveinek feltüntetésével. Ha a pályázat új épület építésére irányul, akkor azt is fel kell tüntetni az alaprajzon,
6) Fénykép(ek) - papír alapon - a tanyatelek épületeiről (a fejlesztés előtti állapot bemutatása),
7) Igazolás a fejlesztés saját forrásának meglétéről (bankszámla kivonata, vagy banki igazolás, vagy nyilatkozat hitelintézettől, vagy hitelszerződés),
8) Pályázó által aláírt 2010. évi személyi jövedelemadó bevallás másolata,
9) Gazdálkodási eszköz, gép vásárlása esetén legalább 2db árajánlat másolata,
10) Építési munkálatok esetén legalább 2 db árajánlat másolata,
11) Építési engedély köteles beruházások esetén az illetékes építésügyi hatóság által kiadott igazolás a műszaki tervdokumentáció benyújtásáról,
12) Ellenőrzött ökológiai gazdálkodás folytatása esetén az erről szóló tanúsítvány és mellékletei másolata
13) Gazdatársulati, szövetkezeti tagság esetén az ezt igazoló dokumentum másolata.

A pályázatok bírálatánál kiemelt szempont, illetve előnyt jelent:
‐ infrastruktúra nélküli tanya fejlesztése,
‐ gyermekes tanyai család pályázata,
‐ őshonos magyar állatfajta tartása vagy tartásának vállalása,
‐ tájfajták, helyi fajták termesztése, tenyésztése vagy ezek vállalása,
‐ kísérleti növény termesztésének vállalása;
‐ állattartás folytatása, állatállomány növelése,
‐ kertészet arányának növelése,
‐ ökológiai gazdálkodás folytatása,
‐ több támogatási célt megvalósító komplex fejlesztés.

A VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet a beérkezett pályázatokat formai és jogosultsági szempontból megvizsgálja, az esetlegesen felmerült hiányosság esetén a pályázót a pályázat beérkezését követő 15 napon belül hiánypótlásra szólítja fel. A pályázó a hiánypótlásról – egy eredeti példányban – a felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles gondoskodni. Hiánypótlásra csak egyszeri alkalommal van lehetőség.

A miniszter a pályázatokra vonatkozó döntés előkészítése érdekében véleményező szervként szakértőkből álló Bíráló Bizottságot állít fel. A pályázatok értékelése a jogszabály 3. mellékletben meghatározott pontozási rendszer szerint történik. Az értékelést a VKSZI végzi, és az értékelésről tájékoztatja a Bíráló Bizottságot, ami alapján a Bíráló Bizottság pályázati rangsort állít fel és támogatási javaslatot tesz a miniszter részére.
A támogatásra vonatkozó döntést a Bíráló Bizottság javaslata alapján és bevonásával a miniszter hozza meg, és döntéséről értesíti a VKSZI-t.
A pályázatokat a benyújtási határidő utolsó napját követő 60 napon belül kell elbírálni.
A támogatási döntés az igényeltnél kevesebb támogatás megítélésére is vonatkozhat. Az igényeltnél kevesebb támogatás megítélése esetén is a teljes pályázati tartalmat kell megvalósítani.
A támogatási döntésről – annak meghozatalát követő 15 napon belül – a VKSZI írásban értesíti a pályázót.
A nyertes pályázók névsorát, az elnyert támogatás összegét és jogcímének megnevezését a minisztérium a kormányzati portálon és a VKSZI a saját honlapján a döntést követő 15 napon belül közzéteszi.

A nyertes pályázóval a miniszter – a támogatási döntésről szóló értesítés megküldését követő 30 napon belül – hatósági szerződést köt, amelyben meghatározza a támogatás igénybevételének és felhasználásának részletes feltételeit. A szerződéskötésre vonatkozó határidő egy alkalommal legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható.
A pályázati felhívásban előírt feltételeket és a pályázatnak a támogatási döntés alapján elfogadott részét a hatósági szerződésben foglaltak szerinti megvalósítási határidőn belül, de legkésőbb 2012. június 30-ig kell teljesíteni.

Az elnyert támogatás legfeljebb 25%-os mértékéig – a szerződésben rögzített feltételek szerint – támogatási előleg nyújtható. Az elnyert támogatás előleg feletti része csak az előleggel történő teljes, elfogadott elszámolás után folyósítható. A nyertes pályázónak az előleggel való elszámolást, annak teljes felhasználását követő 30 napon belül kell benyújtania a VKSZI-hez. Az elszámoláshoz mellékelni kell a támogatásra jogosult saját nevére szóló számláinak egy-egy másolati példányát, valamint az azokhoz kapcsolódó számlaösszesítő nyomtatványt. Az elszámoláshoz szükséges eredeti számlákat záradékolni kell, amelynek tartalmaznia kell a szerződés számát és a támogatás terhére elszámolt összeget. Az előleggel történő elszámolás elmulasztása esetén az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A támogatásra jogosultnak a pénzügyi és szakmai elszámolást a fejlesztés megvalósítását követő 30 napon belül kell benyújtania a VKSZI-hez. Az elszámoláshoz mellékelni kell a nyertes pályázó saját nevére szóló számláinak egy-egy másolati példányát, valamint az azokhoz kapcsolódó számlaösszesítő nyomtatványt. Az elszámoláshoz szükséges eredeti számlákat záradékolni kell, amelynek tartalmaznia kell a szerződés számát és a támogatás terhére elszámolt összeget. Az elszámolás elmulasztása esetén az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
Ha a nyertes pályázónak a támogatásból megvalósított fejlesztés kapcsán ÁFA visszaigénylési joga nincs, akkor a támogatás alapjának kiszámítása a bruttó költségek alapján történik.
A VKSZI a jogosultságot a nyertes pályázó által benyújtott számlák, bizonylatok és dokumentumok alapján ellenőrzi és dönt a kifizetésről, vagy, ha a nyertes pályázó a részére teljesített előleggel történő elszámolást elmulasztotta, dönt az intézkedésben való jogosulatlan részvételről.
A rendelet szerinti intézkedésekkel összefüggő ellenőrzések lefolytatásáról a VKSZI gondoskodik. A VKSZI a támogatott pályázatok 5%-át 2012. szeptember 30-ig a megvalósulás helyszínén köteles ellenőrizni.

A pályázat legfontosabb határidői
– A pályázat benyújtásának határideje: 2011. szeptember 30.
– Az esetleges hiánypótlásra való felszólítás: a pályázat beérkezését követő 15 napon belül.
– A pályázat hiánypótlása: a hiánypótlásra szóló felszólítás kézhezvételét követő 8 napon belül.
– A pályázatok elbírálásának határideje: 2011. november 30.
– A nyertes pályázókkal történő hatósági szerződés megkötése: a támogatási döntésről szóló értesítés átvételét követő 30 napon belül.
– A projekt megkezdése: a hatósági szerződés megkötését követően.
– Elszámolások benyújtása: a hatósági szerződésben rögzített befejezési határidőt követő 30
napon belül.
– Fel nem használt támogatási összeg visszafizetése: a VM visszafizetésről szóló határozatának pályázó általi kézhezvételét követő 10 napon belül.
– A projekt befejezésének határideje: 2012. június 30.


Összeállította: Agócs Bernadett – ÚMVP tanácsadó
Tel: 30/ 298-2322
E-mail: agocs.bernadett@agrarkamara.hu

 

 

 

Csatolmány helye:  Gazdahírek