WWW.KUNBARACS.HU

Kunbaracs Község hivatalos honlapja

Kunbaracs
 

 

 

Turisztikai kisfilm Kunbaracsról
 

Telepũlési értéktár

Telepũlési értéktár
 

Kpeslap
 

 

 

Helyi Esélyegyenlõségi Program
 

Látogatók
Összes: 3202121
Ma: 293 Tegnap: 433 
Számláló indítva: 2010.12.01.
Online:3
 

Tartózkodási hely: Híreink / Gazdahírek / Gazdahírek / Helyes Mezõgazdasági és Környezeti Állapot

Helyes Mezõgazdasági és Környezeti Állapot
date 2011-03-24

Az 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendõ „Helyes Mezõgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szól.

A rendelet célja, hogy a „Helyes Mezõgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartását szolgáló, egyes nemzeti és európai uniós jogszabályokban elõírt minimális gazdálkodási és környezetvédelmi követelmények meghatározásával biztosított legyen a mezõgazdasági földterületek jó mezõgazdasági és ökológiai állapota, továbbá hogy az állatok állategységre való átváltási arányai meghatározásra kerüljenek.

A rendelet szerinti elõírásokat az alábbi támogatások igénybevétele esetén kell alkalmazni:

1) az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból (a továbbiakban: EMGA) finanszírozott egységes területalapú támogatás; illetve

2) az EMVA-ból finanszírozott

· kedvezõtlen adottságú területeken történõ gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs kifizetés,

· Natura 2000 gyepterületeken történõ gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs kifizetés,

· agrár-környezetgazdálkodási támogatás;

3) minden egyéb támogatás, amelyekre vonatkozóan az adott támogatás részletes feltételeit meghatározó jogszabály az e rendelet szerinti elõírások alkalmazását írja elõ.

Az elõírásokat a földhasználók gazdaságuk teljes területén kötelesek betartani a támogatás igénylése esetén.

Az elõírások be nem tartása esetén a gazdálkodó számára kifizetendõ közvetlen támogatás, a teljes összegére vonatkozóan a meg nem felelés mértéke, súlyossága, tartóssága alapján csökkentésre kerül. A rendelet tartalmazza a tényállás besorolására, a szankciók mértékének meghatározására vonatkozó elõírásokat is.

Ismételt meg nem felelés, ha ugyanazon HMKÁ elõírás megsértése három egymást követõ éven belül több mint egy alkalommal került megállapításra, feltéve, hogy a földhasználót értesítették a korábbi HMKÁ meg nem felelésrõl és adott esetben a földhasználónak lehetõsége volt megtenni a szükséges intézkedéseket az elõzõleg megállapított HMKÁ nem megfelelés megszüntetésére.

Amennyiben a gazdálkodó a parlagfû virágbimbó kialakulását június 30-ig nem akadályozta meg, illetve a vegetációs idõszak végéig nem tartotta fenn és emiatt a növényvédelmi szerv eljárást indít vele szemben, azt az MVH a gyommentes állapot be nem tartásának tekinti.

Egybemûvelt tábla esetén bármely meg nem felelés megállapításra kerül, az az egybemûvelésben érintett minden parcellára egységesen vonatkozik.

A rendelet hatálybalépése a kivételektõl eltekintve 2008. május 2.

A „Helyes Mezõgazdasági és Környezeti Állapot” elõírásai:

1. Talajerózió elleni védelemre vonatkozó elõírások:

a) 12%-nál nagyobb lejtésû területen az alábbi kultúrák termesztése tilos: dohány, cukorrépa, takarmányrépa, burgonya, csicsóka.

b) 12%-nál nagyobb lejtésû területen a kukorica, silókukorica, napraforgó (2008. szeptember 1-tõl hatályos):

ba) rétegvonalas mûvelés mellett termeszthetõ, vagy

bb) termesztése esetén a nyári betakarítású elõvetemény tarlóját a betakarítást követõen október 30-ig meg kell õrizni és gyommentes állapotban kell tartani, vagy

bc) másodvetésû takarónövény alkalmazása mellett termeszthetõ.

2. Erózió ellen kialakított teraszok megõrzése kötelezõ szõlõültetvények esetében.

3. Vetésváltásra vonatkozó elõírások: (viszonyítási alap a 2008. évi területalapú kérelem)

a) Egymás után két évig termeszthetõ: rozs, búza, tritikálé, árpa és dohány;

b) Egymás után három évig termeszthetõ: kukorica;

c) Több évig termeszthetõ maga után: évelõ kertészeti kultúrák, évelõ takarmánynövények, fûmagtermesztés, méhlegelõ céljából vetett növények, illetve energetikai hasznosítás céljából vetett többéves növények, valamint a rizs;

d) Minden egyéb növény egy évig termeszthetõ.

4. Tarló, nád, növényi maradvány, valamint gyepek égetése tilos. (kivétel növényvédelmi hatóság, természetvédelmi hatóság határozata alapján)

5. Mezõgazdasági területeken vízzel telített talajon mindennemû gépi munkavégzés tilos, kivéve a belvíz, árvíz levezetõ árkok létesítésekor és értékmentéskor végzendõ gépi munkavégzést.

6. A gyepterületek túllegeltetése, valamint maradandó kár okozása tilos. (kivétel természetvédelmi hatóság határozata alapján)

7. A mezõgazdasági területeket gyommentesen kell tartani.

Gyommentes állapot: gyommentes állapotúnak kell tekinteni azt a hasznosított területet, amelyen különbözõ - kémiai, fizikai, biológiai - gyomszabályozási módszerek alkalmazásával megakadályozták a gyomnövények kelését, a szaporító képletek kialakulását, olyan mértékben, hogy a gyomnövényekkel való borítottság a parcella kiterjedésének 30%-át, illetve 3 hektárnál nagyobb parcella esetén az egybefüggõ 1 ha-t nem haladja meg, továbbá nem tartalmaz aranka fajok; parlagfû; selyemkóró gyomnövényt.

8. A mezõgazdasági területeken a hasznosítás szempontjából nemkívánatos fás szárú növények megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni.

 

Az új állategység számítási szabályok a következõk:

Kérődzők, lófélék

Két évnél idõsebb bika, tehén és más szarvasmarhafélék,

hat hónapnál idõsebb lófélék

1,0 ÁE
Szarvasmarhafélék hat hónapos kortól két éves korig 0,6 ÁE
Hat hónapnál fiatalabb szarvasmarhafélék 0,4 ÁE
Juh 0,15 ÁE
Kecske 0,15 ÁE
Sertésfélék
Tenyészkoca >50 kg 0,5 ÁE
Egyéb sertés 0,3 ÁE
Baromfifélék
Tojótyúk 0,014 ÁE
Egyéb baromfi 0,003 ÁE

Az EMOGA-ból finanszírozott NVT támogatási jogcímek esetére a 4/2004. FVM rendeletben foglalt állategészséget kell figyelembe venni.

 

Összeállította: Agócs Bernadett – ÚMVP tanácsadó

Tel: 30/298-2322

E-mail: agocs.bernadett@agrarkamara.hu

Csatolmány helye:  Gazdahírek