WWW.KUNBARACS.HU

Kunbaracs Község hivatalos honlapja

Kunbaracs
 

 

 

Turisztikai kisfilm Kunbaracsról
 
Telepũlési értéktár
 

Kunbaracsi harangtorony

Get the Flash Player to see this player.


Kpeslap
 

 

 

Helyi Esélyegyenlõségi Program
 

Látogatók
Összes: 2703394
Ma: 577 Tegnap: 575 
Számláló indítva: 2010.12.01.
Online:1
 

Tartózkodási hely: Híreink / - (2015 archív) / Pályázati Felhívás

Pályázati Felhívás
date 2015-02-27

                                                                     PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselő-testülete - a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény és az annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 01.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján – pályázatot ír ki a Kunbaracs 0187/11. hrsz. alatt felvett, temető” megjelölésű, 1ha 3390 m2területű köztemető - kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján történő - üzemeltetésére.
 A temető üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés határozott időre,10 éves időtartamra, 2015. április 1. napjától 2025. március 31 napjáig jöhet létre.
 Kegyeleti közszolgáltatási szerződés csak azzal a gazdálkodó szervezettel köthető, amely a  temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben és az annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 01.) Korm. rendeletben meghatározott szakmai, pénzügyi és egyéb feltételeknek megfelel, és azokat a pályázat benyújtásával egyidejűleg hitelt érdemlően igazolja.
A pályázathoz az alábbi mellékleteket kötelezően csatolni kell:
-        igazolás arra vonatkozóan, hogy a pályázó rendelkezik a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben és az annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 01.) Korm. rendeletben meghatározott – az üzemeltetőre és a temetkezési szolgáltatókra is vonatkozó - szakmai, pénzügyi és egyéb feltételekkel
-       a pályázó 30 napnál nem régebbi cégkivonata, képviselőjének aláírási címpéldánya
-     a pályázó számlavezető bankja(i)nak igazolása arra vonatkozóan, hogy a pályázó számláin  az utóbbi 3 gazdasági évben 60 napon túli megfizetetlen tartozás (sorban állás) nem volt
-        nemleges adóigazolás csatolása a NAV-tól és a helyi adóhatóságtól
-        a pályázó teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy ellene csőd- vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban
A pályázathoz csatolni kell továbbá a törvényben meghatározott tartalmú kegyeleti közszolgáltatási szerződés tervezetét is.   
A pályázat nyertese (üzemeltető) jogosult és köteles:
 a) meghatározni a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendjét;
b) biztosítani az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való első temetést megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást;
c) megállapítani a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt;
d) biztosítani a ravatalozó, tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását, és működtetni azokat;
e) gondoskodni a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítani a temető nyitását, zárását;
f) megőrizni a nyilvántartó könyveket;
g) tájékoztatni a temetőlátogatókat;
h) kijelölni a temetési helyeket;
i) elvégezni a temető és létesítményeinek tisztántartását, az utak karbantartását, síkosságmentesítését és a hóeltakarítást;
j) összegyűjteni és elszállítani a hulladékot;
k) gondoskodni a temető rendjének betartásáról és betartatásáról;
l) összehangolni a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegíteni a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását;
m) gondoskodni az ügyfélfogadásról.
 A köztemetőn belül kötelező
-         az elhunyt hűtésével,
-         a temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállításával,
-         a hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel történő szórásával,
-         sírásással, sírhelynyitással és visszahantolással
kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének  igénybevétele (az üzemeltető által biztosított szolgáltatás).
Egyéb kikötések:
 - Az üzemeltető a temetkezési szolgáltatók tekintetében köteles megtartani az egyenlő bánásmód követelményét.
- Az üzemeltető köteles a temetkezéssel kapcsolatos ügyintézésről és a temetkezési szolgáltatások igénybe vételének feltételeiről a temetőben és a telephelyén hirdetményt kifüggeszteni.
-  Az üzemeltető lehetőleg nyisson irodát a településen, ahol ügyfélfogadást tart és bemutató helyiségként szolgál a kellékek árusításához.
-  Az üzemeltető fenti tevékenységei alapján végzett tevékenységéért a tulajdonostól díjazásra nem jogosult.
-  Az üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a kegyeleti közszolgáltatást más gazdasági tevékenységétől számvitelileg elkülöníti.
 Az üzemeltető köteles
a) az üzemeltetés, illetőleg a temetkezési szolgáltatás költségeinek megosztására az önkormányzat által elfogadott számviteli szabályzatot alkalmazni;
b) az üzemeltetéssel összefüggő bevételeiről és kiadásairól az önkormányzatot évente tájékoztatni.
Temetkezési szolgáltatási tevékenység kormányrendeletben meghatározott műszaki, közegészségügyi és alapvető kegyeleti, illetve személyi feltételek szerint gyakorolható. A temetkezési szolgáltató köteles az engedélyezett temetkezési szolgáltatási tevékenységet a kegyeleti jogok betartása mellett, folyamatos rendelkezésre állással ellátni. Tevékenységének gyakorlása során a szolgáltató a jogszabályokban meghatározott alapelvek érvényesülését köteles biztosítani.
A temettetők és a szolgáltatók által befizetett díjak az üzemeltetőt illetik meg.
A köztemetőben felmerülő valamennyi közüzemi költségek, így az elektromos áramellátás, a vízdíj, a folyékony és szilárd hulladék elszállításának díját, továbbá a köztemető tisztántartásával, gyommentesítésével, síkosság mentesítésével összefüggő költségek az üzemeltetőt terhelik.
A pályázatok elbírálásánál előnyt élvez az a pályázó, aki a jogszabályok által előírtaknál bővebb üzemeltetési feladatot, illetve felújítást vállal.
A pályázat benyújtási határideje: 2015. március 20.  16.00 óra
A pályázatot benyújtásának helye: Ladánybenei Közös Önkormányzati Hivatal Kunbaracsi Kirendeltsége – 6043 Kunbaracs, Kölcsey utca 1.

Pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázatokat a képviselő-testület 2015. március 26-i ülésén bírálja el.