WWW.KUNBARACS.HU

Kunbaracs Község hivatalos honlapja

Kunbaracs
 

 

 

Turisztikai kisfilm Kunbaracsról
 
Telepũlési értéktár
 

Kunbaracsi harangtorony

Get the Flash Player to see this player.


Kpeslap
 

 

 

Helyi Esélyegyenlõségi Program
 

Látogatók
Összes: 2705313
Ma: 533 Tegnap: 601 
Számláló indítva: 2010.12.01.
Online:2
 

Tartózkodási hely: Híreink / - (2013 archív) / Tájékoztató a tanyafejlesztési programról

Tájékoztató a tanyafejlesztési programról
date 2013-07-17

Tájékoztató a tanyafejlesztési programról

Megjelent az 56/2013. (VI. 29.) VM rendelet a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2013. évi igénybevételének feltételeiről.
A rendelet szerinti támogatás pályázati eljárás keretében igényelhető, vissza nem térítendő támogatás és csekély összegű támogatásnak minősül.
Támogatás vehető igénybe
• a tanyák és az alföldi tanyás térségek megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztéséhez (2. célterület),
• a tanyák és az alföldi tanyás térségek megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyával rendelkező, mezőgazdasági tevékenységet igazoltan nem folytató tanyán élő lakosok számára gazdaság indításához (3. célterület), valamint
• a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése, fejlesztése érdekében a villany nélküli tanyák lakóépületének alapvető villamosenergia-ellátását biztosító egyéni fejlesztésekhez (4. célterület).
A 2. célterület keretében az alábbi célokra igényelhető támogatás:
a) tanyai lakóépület felújítása,
b) gazdálkodási célú épületek felújítása, építése,
c) gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztése, beszerzése,
d) karám, kerítés létesítése, felújítása,
e) szaporító anyag vásárlása, beszerzése,
f) állatállomány kialakítása, bővítése,
g) tanyai termékek feldolgozását biztosító feldolgozó kapacitások létesítése, fejlesztése,
h) tanyagazdaságok energetikai megújítása,
i) egészséges ivóvíz beszerzéséhez szükséges létesítmények beruházása,
j) környezetkímélő, egyedi szennyvíz-kezelés és elhelyezése,
k) tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése, valamint
l) tanya-tó kialakítása.
A 3. célterület keretében az alábbi célokra igényelhető támogatás:
a) tanyai lakóépület felújítása,
b) gazdálkodási célú épületek felújítása, építése,
c) gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztése, beszerzése,
d) karám, kerítés létesítése, felújítása,
e) szaporító anyag vásárlása, beszerzése,
f) állatállomány kialakítása, bővítése,
g) tanyai termékek feldolgozását biztosító feldolgozó kapacitások létesítése, fejlesztése,
h) tanyagazdaságok energetikai megújítása,
i) egészséges ivóvíz beszerzéséhez szükséges létesítmények beruházása,
j) környezetkímélő, egyedi szennyvíz-kezelés és elhelyezése,
k) tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése, valamint
l) tanya-tó kialakítása.


A 2. célterületre irányuló fejlesztés esetén pályázat benyújtására az a mezőgazdasági tevékenységet végző őstermelő, egyéni vállalkozó vagy családi gazdálkodó jogosult, aki tanyás települések valamelyikén
a) a rendelet hatálybalépését megelőző időponttól kezdve életvitelszerűen – az ingatlan-nyilvántartás szerint – a saját, vagy a házastársa, vagy testvére, vagy valamely egyenes ági leszármazottja, vagy egyenes ági felmenője, vagy a családi gazdaság valamely tagjának tulajdonában lévő tanyán, mint lakóhelyén él,
b) a tanyagazdaságban igazoltan mezőgazdasági tevékenységet folytat, és
c) a 2010., 2011. és 2012. évi összes bevétele átlagának legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott és a 2010., 2011. és 2012. évi mezőgazdasági tevékenységből származó bevételének átlaga nem haladta meg a nettó nyolcmillió forintot.
A 3. célterületre irányuló fejlesztés esetén pályázat benyújtására az a tanyán élő magánszemély, őstermelő jogosult, aki tanyás települések valamelyikén
a) a rendelet hatálybalépését megelőző időponttól kezdve életvitelszerűen – az ingatlan-nyilvántartás szerint – a saját, vagy a házastársa, vagy testvére, vagy valamely egyenes ági leszármazottja, vagy egyenes ági felmenője, vagy a családi gazdaság valamely tagjának tulajdonában lévő tanyán, mint lakóhelyén él, és
b) a 2010., 2011. és 2012. évi mezőgazdasági tevékenységből származó bevételének átlaga nem haladta meg a bruttó hatszázezer forintot.
A 4. célterületre irányuló fejlesztés esetén pályázat benyújtására az a tanyán élő lakos jogosult, aki tanyás települések valamelyikén
a) e rendelet hatálybalépését megelőző időponttól kezdve életvitelszerűen – az ingatlan-nyilvántartás szerint – a saját, vagy a házastársa, vagy testvére, vagy valamely egyenes ági leszármazottja, vagy egyenes ági felmenője tulajdonában lévő tanyán, mint lakóhelyén él, és
b) az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett tanyai lakóépület villamosenergia-ellátással nem rendelkezik.
Az igényelhető támogatás mértéke a 2. célterület és a 3. célterület esetén az összes jogosult (elszámolható) költség – a támogatási keret lekötésének mértékétől, vagy a pályázó által az előírtnál nagyobb arányú saját forrás vállalásától, vagy pedig a pályázatban el nem számolható költségelemek szerepeltetésétől függően – a pályázat benyújtásának időpontjában 40. életévét betöltött pályázó esetében legfeljebb 75%-a, a pályázat benyújtásának időpontjában 40. életévét be nem töltött pályázó esetében legfeljebb 90%-a, a 4. célterület esetében az összes jogosult (elszámolható) költség legfeljebb 100%-a.
A támogatás csak abban az esetben igényelhető az általános forgalmi adó (ÁFA) összegét is tartalmazó fejlesztési összköltség alapján, ha a pályázónak a támogatásból megvalósított cél kapcsán ÁFA visszaigénylési joga nincs.
A pályázatokat 2013. július 8-tól legkésőbb 2013. augusztus 7-ig lehet benyújtani. A pályázati adatlap kitöltése kizárólag elektronikus úton történhet. Az elektronikus kitöltő felület elérhető, illetve letölthető a www.nakvi.hu honlapról. A kitöltött adatlapot, az elektronikus felületen történő véglegesítés után 3 példányban ki kell nyomtatni, cégszerű aláírással minden példányt el kell látnia, majd az 1 eredeti és 2 másolati példányban kiállított kötelező mellékletekkel, vagy a bizonyító iratokkal együtt a végső határidőt követő 5 naptári napon belül, vagyis legkésőbb 2013. augusztus 12-ig a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet, 1223 Budapest, Park u. 2. címre 1 zárt borítékban, igazolható módon, tértivevényes ajánlott küldeményként kell elküldenie. A pályázónak a 2 másolati példány közül az egyiknek a lapjait külön kell hagynia, nem kell azokat sem összetűznie, sem összefűznie. Az egyes célterületeken belül egy pályázó egy célra kizárólag egy pályázatot nyújthat be.
A NAKVI a formai vagy tartalmi szempontból hiányosan benyújtott pályázatok tekintetében, a pályázatok beérkezését követő tizenöt naptári napon belül, egy alkalommal, tíz naptári napos határidő kitűzésével hiánypótlásra szólítja fel a pályázót.
A pályázatok értékelése meghatározott pontozási rendszer szerint történik.
A Bíráló Bizottság a pályázatok között rangsort állít fel, és támogatási javaslatot tesz a miniszter részére. A támogatásra vonatkozó döntést a Bíráló Bizottság javaslata alapján és bevonásával a miniszter hozza meg, és döntéséről értesíti a NAKVI-t.
A pályázatokat a benyújtási határidő utolsó napját követő hatvan naptári napon belül kell elbírálni. A támogatási döntés az igényeltnél alacsonyabb mértékű támogatás megítélésére is vonatkozhat. Az igényeltnél alacsonyabb mértékű támogatás megítélése esetén – pályázati céltól függően – a pályázónak lehetősége van a pályázati tartalmat az igényelt és az odaítélt támogatás különbségének összegével csökkenteni.
A támogatási döntésről – annak meghozatalát követő tíz naptári napon belül – a NAKVI írásban értesíti a pályázót.
A nyertes pályázók névsorát, az elnyert támogatás összegét és jogcímének megnevezését a minisztérium a kormányzati portálon, a NAKVI a saját honlapján a döntést követő tíz naptári napon belül közzéteszi.
A nyertes pályázóval a miniszter – a támogatási döntésről szóló értesítés megküldését követő harminc naptári napon belül – hatósági szerződést köt, amelyben meghatározza a támogatás igénybevételének és felhasználásának részletes feltételeit. A szerződéskötésre vonatkozó határidő a nyertes pályázó kérelme alapján egy alkalommal, legfeljebb harminc naptári nappal meghosszabbítható.
A nyertes pályázó a pályázatban foglalt megvalósításra vonatkozó tartalmat a hatósági szerződés megkötését követően – a NAKVI felé történő bejelentési kötelezettsége mellett – legfeljebb egy alkalommal, a miniszter előzetes jóváhagyásával módosíthatja. A módosításra vonatkozó bejelentést az azt kiváltó ok felmerülését követő tíz naptári napon belül, de legfeljebb a fejlesztés teljes megvalósulását megelőző harmincadik napig lehet bejelenteni.
A pályázati felhívásban előírt feltételeket és a pályázatnak a támogatási döntés alapján elfogadott részét a hatósági szerződésben foglaltak szerinti megvalósítási határidőn belül, de legkésőbb 2014. április 30-ig kell teljesíteni.
A megítélt támogatás legfeljebb 25%-os mértékéig – a szerződésben rögzített feltételek szerint – támogatási előleg nyújtható.
Az elnyert támogatás előleg feletti része csak az előleggel történő teljes, elfogadott elszámolás és a fejlesztés megvalósulását követően benyújtott elszámolás elfogadása után folyósítható.
A nyertes pályázónak az előleggel való elszámolást, annak teljes felhasználását követő harminc naptári napon belül kell benyújtania a NAKVI-hoz.
Amennyiben a nyertes pályázó a támogatási előleg felhasználásával egyidejűleg a teljes támogatási tartalmat megvalósította, akkor lehetősége van a támogatási előleggel történő elszámolás során a teljes támogatási összeggel is egyidejűleg elszámolni.
A támogatás tekintetében azon költségek számolhatók el, amelyek:
a) a támogatott fejlesztés megvalósításához nélkülözhetetlenek, ahhoz közvetlenül kapcsolódnak és a pályázat összeállításakor a pályázó azokat, mint költségelemeket szerepeltette a pályázati adatlapján, valamint azok összhangban vannak a számviteli törvénnyel;
b) a nyertes pályázónál ténylegesen felmerült költségként keletkeznek, és amelyek teljesülése számviteli bizonylattal igazolható és ellenőrizhető.
A támogatásra jogosultnak a pénzügyi és szakmai elszámolást legkésőbb a fejlesztésnek a hatósági szerződésben foglalt befejezési időpontját követő tizenöt naptári napon belül kell benyújtania a NAKVI-hoz. Az elszámoláshoz mellékelni kell a nyertes pályázó saját nevére szóló számviteli bizonylatainak és az azokhoz kapcsolódó mellékleteknek egy, az eredetivel mindenben megegyező másolati példányát, az azokhoz kapcsolódó, a pályázati felhívásokban közzétett számlaösszesítő nyomtatványt és a pályázati felhívásokban közzétett szakmai beszámoló nyomtatványt. Az elszámoláshoz szükséges eredeti számlákat a nyertes pályázónak záradékolnia kell, amelynek tartalmaznia kell a szerződés számát, valamint külön a támogatási előleg terhére és külön a támogatási előlegen túl fennmaradó támogatás terhére elszámolt összeget. Az elszámolás elmulasztása esetén – egyszeri hiánypótlási felhívást követően – az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
Az e rendelet szerinti intézkedésekkel összefüggő ellenőrzések lefolytatásáról a NAKVI gondoskodik. A NAKVI a támogatott pályázatok 5%-át 2014. december 31-ig a megvalósulás helyszínén köteles ellenőrizni.


Összeállította: Agócs Bernadett – ÚMVP tanácsadó
E-mail: agocs.bernadett@agrarkamara.hu
Tel: 30/ 298-2322